Onderverdeling begroting in taakvelden

Bedragen x € 1.000

Begroting onderverdeeld naar taakvelden

2018

2019

2020

2021

Nr.

Taakveld

Lasten

Baten

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

0.1

Bestuur

7.699

38

7.662

7.238

7.105

7.120

0.10

Mutaties reserves

153.251

170.364

-17.113

641

5.106

2.977

0.11

Resultaat van de rekening van baten en lasten

1.233

0

1.233

585

2.014

1.254

0.2

Burgerzaken

5.252

5.373

-121

122

-191

-31

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

12.594

7.540

5.054

4.420

5.064

5.068

0.4

Overhead

34.879

225

34.654

35.380

35.100

34.815

0.5

Treasury

-10.636

10.840

-21.476

-21.449

-23.054

-21.912

0.61

OZB woningen

299

11.553

-11.254

-11.283

-11.385

-11.488

0.62

OZB niet-woningen

884

11.721

-10.837

-10.837

-10.837

-10.837

0.63

Parkeerbelasting

1.320

5.153

-3.832

-3.829

-3.829

-3.829

0.64

Belastingen Overig

145

6.768

-6.623

-6.623

-6.623

-6.623

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

0

261.573

-261.573

-261.821

-261.240

-261.121

0.8

Overige baten en lasten

7.320

4.644

2.676

1.672

1.641

1.460

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

11.568

0

11.568

10.984

11.038

11.034

1.2

Openbare orde en veiligheid

4.192

1.080

3.112

2.758

2.658

2.617

2.1

Verkeer en vervoer

18.408

1.693

16.714

18.862

16.622

16.917

2.2

Parkeren

5.357

4.963

394

273

182

248

2.3

Recreatieve havens

205

180

25

18

18

18

2.4

Economische havens en waterwegen

1.515

373

1.143

1.221

1.339

1.341

2.5

Openbaar vervoer

1.431

232

1.199

591

562

562

3.1

Economische ontwikkeling

181

0

181

181

181

181

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

3.252

1.843

1.409

566

-1.572

1.262

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

1.017

412

605

542

542

542

3.4

Economische promotie

3.504

231

3.272

2.622

3.041

2.369

4.1

Openbaar basisonderwijs

243

0

243

243

243

243

4.2

Onderwijshuisvesting

12.309

1.438

10.871

10.962

10.770

10.488

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

13.208

8.650

4.559

4.456

4.452

4.363

5.1

Sportbeleid en activering

1.939

5

1.934

1.625

1.625

1.625

5.2

Sportaccommodaties

8.675

3.160

5.515

5.240

5.342

5.406

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

7.612

0

7.612

7.619

7.614

7.429

5.4

Musea

7.726

1.669

6.057

6.012

6.040

5.766

5.5

Cultureel erfgoed

490

1

489

491

471

471

5.6

Media

3.170

0

3.170

2.819

2.819

2.819

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

9.051

383

8.668

8.947

9.017

9.007

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

13.103

537

12.567

12.425

12.512

12.372

6.2

Wijkteams

8.203

0

8.203

8.205

8.242

8.292

6.3

Inkomensregelingen

77.680

48.330

29.350

28.876

28.875

28.873

6.4

Begeleide participatie

24.558

72

24.486

22.480

20.684

20.049

6.5

Arbeidsparticipatie

7.457

0

7.457

7.641

7.811

8.279

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

3.992

237

3.755

3.756

3.757

3.758

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

18.428

78

18.350

18.171

18.199

18.153

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

20.601

1.812

18.789

17.297

17.444

17.638

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

47.586

0

47.586

49.109

49.605

49.604

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

6.112

0

6.112

6.114

6.161

6.222

7.1

Volksgezondheid

4.909

0

4.909

5.000

5.000

5.000

7.2

Riolering

10.511

12.042

-1.531

-1.410

-1.323

-3.009

7.3

Afval

13.067

14.843

-1.776

-1.781

-1.788

-1.793

7.4

Milieubeheer

1.853

0

1.853

1.548

1.548

1.548

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

2.181

2.958

-778

-772

-729

-778

8.1

Ruimtelijke ordening

3.671

828

2.844

2.390

2.379

2.379

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

28.001

22.646

5.355

-5.242

-5.196

-3.099

8.3

Wonen en bouwen

7.181

1.904

5.277

4.944

4.944

4.950

Geraamd totaal saldo baten en lasten

628.387

628.392

-2

-1

0

-1