Onderverdeling van programma's in taakvelden

Overhead

Bedragen x € 1.000

Overhead

2018

2019

2020

2021

Nr.

Taakveld

Lasten

Baten

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

0.4

Overhead

34.879

225

34.654

35.380

35.100

34.815

Geraamd totaal saldo baten en lasten

34.879

225

34.654

35.380

35.100

34.815

Geraamd resultaat

34.879

225

34.654

35.380

35.100

34.815