Onderverdeling van programma's in taakvelden

Verkeer & Vervoer

Bedragen x € 1.000

Verkeer & Vervoer

2018

2019

2020

2021

Nr.

Taakveld

Lasten

Baten

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

0.63

Parkeerbelasting

1.320

5.153

-3.832

-3.829

-3.829

-3.829

2.1

Verkeer en vervoer

1.665

44

1.621

836

885

866

2.2

Parkeren

5.700

4.961

738

681

587

650

2.5

Openbaar vervoer

1.378

192

1.186

577

548

548

Geraamd totaal saldo baten en lasten

10.063

10.350

-287

-1.735

-1.809

-1.765

0.10

Mutaties reserves

1.181

2.027

-846

680

784

743

Geraamd resultaat

11.244

12.377

-1.133

-1.055

-1.025

-1.022