Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen?

  • Verbonden partijen hebben met name binnen het sociaal domein een toenemende invloed op de lokale begroting, waardoor de directe (financiële) bijsturingsmogelijkheden van het lokale bestuur afnemen.
  • Gemeenten overwegen verkoop van de aandelen Eneco Groep NV, wat leidt tot een groter eigen vermogen en lagere dividendinkomsten.
  • Schoolbesturen overwegen gemeentelijke taken onderwijshuisvesting zelf uit te voeren, wat leidt tot een kleiner vermogen, lagere solvabiliteit en minder directe invloed op de exploitatiekosten.