Inleiding

Deze paragraaf betreft het onderhoudsniveau en daarmee het kwaliteitsniveau van kapitaalinvesteringen. Kapitaalgoederen zijn goederen waarvoor investeringen nodig zijn. Deze paragraaf geeft een overzicht van het beheer en onderhoud van genoemde goederen. De nadruk ligt hierbij op het vastgestelde onderhoudsniveau en de (lange termijn) onderhoudsplanning voor belangrijke gemeentelijke activa (dus de kapitaalgoederen). Deze kapitaalintensieve investeringen leggen een aanzienlijk beslag op de gemeentelijke middelen, zowel in aanschaf als in exploitatiekosten (zoals rente, afschrijving, kosten van groot en klein onderhoud en beheerskosten). Bovendien is onderhoud van deze investeringen van groot belang voor het functioneren van de gemeente op vele gebieden zoals leefbaarheid, veiligheid, vervoer en recreatie.

De kapitaalgoederen betreffen het gemeentelijk vastgoed en in de openbare ruimte de kapitaalgoederen 'wegen', 'groen', 'openbare verlichting, 'verkeersregelinstallaties' (VRI’s), 'constructies', 'speelvoorzieningen', 'havens' en 'riolering'. Over dit gehele areaal worden, waar nodig, diverse dagelijkse beheer- en onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Dit gebeurt veelal door het uitvoeren van meerjarenonderhoudsplannen op basis van de CROW-normen.

Van belang daarbij is een integrale kijk op kwaliteit, gebiedsgerichte benadering en resultaatgericht werken. Voor de kapitaalgoederen in de openbare ruimte heeft het aloude motto ‘schoon, heel en veilig’ nog niets aan betekenis ingeboet. Voor het onderhoud en beheer beschikt de gemeente over:

  • beheersystemen waarin van alle objecten de relevante data zijn ingebracht.
  • de jaarlijkse schouw naar de onderhoudsgesteldheid van de objecten.
  • MeerjarenOnderhoudsplannen (MOP’s), waarin de jaarlijkse bestemming van de beschikbare middelen voor groot onderhoud en vervanging is bepaald. De projecten zijn vaak jaaroverschrijdend.

Kaders en beleid
Het huidige beleid met betrekking tot het onderhoud van kapitaalgoederen van de gemeente Dordrecht is vastgelegd in verschillende beleidsnotities die in het verleden door de raad zijn vastgesteld. Het onderhoud en beheer is vastgelegd in meerjarenonderhouds- en beheerplannen. Al deze kaders worden in de Nota onderhoud kapitaalgoederen vermeld. Omdat bij deze Nota de beleidsdiscussie plaatsvindt, kan in deze begrotingsparagraaf worden volstaan met de verwijzing naar de genoemde Nota. Het uitvoeren van het beleid moet leiden tot een bestendige situatie waarin kapitaalgoederen worden onderhouden conform de vastgestelde functionaliteits- en kwaliteitsniveaus.

Planning en financiën
Deze begrotingsparagraaf 'Onderhoud kapitaalgoederen' biedt inzicht in de planning van 2018 om de vastgestelde onderhoudsambities te realiseren. De doelen zijn vertaald naar een puntsgewijze omschrijving van praktische onderhoudsactiviteiten. Vervolgens wordt ingegaan op de staat van onderhoud van het areaal. Met het onderhoud van kapitaalgoederen is een substantieel deel van de begroting gemoeid. In de jaarstukken vindt later de verantwoording plaats over de realisatie van de benoemde ambities en ingezette middelen.