Onderverdeling van programma's in taakvelden

Bestuur & Samenwerking

Bedragen x € 1.000

Bestuur & Samenwerking

2018

2019

2020

2021

Nr.

Taakveld

Lasten

Baten

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

0.1

Bestuur

7.699

38

7.662

7.238

7.105

7.120

0.2

Burgerzaken

211

0

211

393

11

211

Geraamd totaal saldo baten en lasten

7.910

38

7.873

7.631

7.116

7.331

Geraamd resultaat

7.910

38

7.873

7.631

7.116

7.331