De Kadernota 2018 vormde de start van de bestuurlijke planning en controlcyclus 2018. Bij de Kadernota 2018 zijn autonome ontwikkelingen verwerkt, budgetten geïndexeerd, knelpunten verwerkt en beleidswensen gehonoreerd. Dit resulteert in het volgende exploitatiesaldo:

Bedragen × € 1.000

2018

2019

2020

2021

Eindsaldo Begroting 2017

€ 6-

€ 263

€ 2.000

€ 888

Autonome ontwikkelingen

€ 3.772

€ 3.104

€ 3.490

€ 3.887

Indexaties uitgaven

€ 2.304-

€ 2.260-

€ 2.238-

€ 2.243-

Indexaties inkomsten

€ 128

€ 128

€ 128

€ 128

Knelpunten

€ 4.307-

€ 4.392-

€ 4.517-

€ 4.517-

Administratief/technische wijzigingen

€ 2.151

€ 2.015

€ 1.997

€ 2.007

Uitgaven beperken

€ 600

€ 676

€ 776

€ 926

Inkomsten vergroten

€ 179

€ 208

€ 310

€ 413

Beleidswensen

€ 51-

€ 51-

€ 25-

€ 25-

Eindsaldo boekwerk Kadernota 2018

€ 163

€ 309-

€ 1.921

€ 1.465

Effect amendement "Rem op Dordtse hondenbelasting"

€ 10-

€ 10-

€ 10-

€ 10-

Eindsaldo Kadernota 2018

€ 153

€ 319-

€ 1.911

€ 1.455

Hiermee zijn de contouren waarbinnen de Begroting 2018 is opgebouwd getekend. Ten opzichte van deze stand zijn de volgende mutaties doorgevoerd in de Begroting 2018.

Bedragen × € 1.000

2018

2019

2020

2021

Eindsaldo Kadernota 2018

€ 153

€ 319-

€ 1.911

€ 1.455

Technische ramingsbijstellingen

€ 245

€ 28-

€ 244-

€ 321-

Meicirculaire 2017

€ 2.746

€ 3.531

€ 4.287

€ 3.370

Septembercirculaire 2017

€ 480

€ 197

€ 547-

€ 174-

Cao gemeenten 2017-2019

€ 1.212-

€ 1.424-

€ 1.424-

€ 1.424-

Dienst Gezondheid en Jeugd

€ 1.500-

p.m.

p.m.

p.m.

Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden

€ 929-

€ 929-

€ 866-

€ 570-

Vastgoed

€ 1.250

€ 443-

€ 1.103-

€ 1.082-

Begroting 2018

€ 1.233

€ 585

€ 2.014

€ 1.254

Een toelichting op deze mutaties is terug te vinden onder Financiële begroting.