Onderverdeling van programma's in taakvelden

Jeugd & Onderwijs

Bedragen x € 1.000

Jeugd & Onderwijs

2018

2019

2020

2021

Nr.

Taakveld

Lasten

Baten

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

4.2

Onderwijshuisvesting

11.513

930

10.582

10.683

10.488

10.219

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

11.820

8.499

3.321

3.221

3.223

3.140

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

4.629

387

4.242

4.147

4.151

4.157

6.2

Wijkteams

4.815

0

4.815

4.817

4.854

4.903

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

20.601

0

20.601

19.109

19.256

19.451

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

6.112

0

6.112

6.114

6.161

6.222

7.1

Volksgezondheid

3.365

0

3.365

3.457

3.457

3.457

Geraamd totaal saldo baten en lasten

62.855

9.816

53.038

51.548

51.590

51.549

0.10

Mutaties reserves

423

2.672

-2.249

-2.155

-2.014

-1.931

Geraamd resultaat

63.278

12.488

50.789

49.393

49.576

49.618