Onderverdeling van programma's in taakvelden

Algemene Dekkingsmiddelen

Bedragen x € 1.000

Algemene Dekkingsmiddelen

2018

2019

2020

2021

Nr.

Taakveld

Lasten

Baten

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

0.11

Resultaat van de rekening van baten en lasten

1.233

0

1.233

585

2.014

1.254

0.5

Treasury

-10.636

10.840

-21.476

-21.449

-23.054

-21.912

0.61

OZB woningen

299

11.553

-11.254

-11.283

-11.385

-11.488

0.62

OZB niet-woningen

884

11.721

-10.837

-10.837

-10.837

-10.837

0.64

Belastingen Overig

59

768

-709

-709

-709

-709

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

0

261.573

-261.573

-261.821

-261.240

-261.121

0.8

Overige baten en lasten

7.320

4.644

2.676

1.672

1.641

1.460

6.3

Inkomensregelingen

30

0

30

30

30

30

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

239

237

2

3

4

5

8.3

Wonen en bouwen

198

199

-1

0

0

6

Geraamd totaal saldo baten en lasten

-374

301.535

-301.909

-303.809

-303.536

-303.312

0.10

Mutaties reserves

126.086

129.524

-3.438

5.870

5.919

5.969

Geraamd resultaat

125.712

431.059

-305.347

-297.939

-297.617

-297.343