Onderverdeling van programma's in taakvelden

Economie, Sport & Cultuur

Bedragen x € 1.000

Economie, Sport & Cultuur

2018

2019

2020

2021

Nr.

Taakveld

Lasten

Baten

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

0.2

Burgerzaken

10

0

10

10

10

10

2.1

Verkeer en vervoer

24

0

24

24

24

24

2.3

Recreatieve havens

205

180

25

18

18

18

2.4

Economische havens en waterwegen

1.488

373

1.115

1.193

1.312

1.313

2.5

Openbaar vervoer

53

40

13

13

13

13

3.1

Economische ontwikkeling

181

0

181

181

181

181

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

409

145

264

165

85

85

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

1.017

412

605

542

542

542

3.4

Economische promotie

3.437

218

3.220

2.571

2.991

2.321

4.1

Openbaar basisonderwijs

243

0

243

243

243

243

4.2

Onderwijshuisvesting

541

485

56

57

57

57

5.1

Sportbeleid en activering

1.956

5

1.951

1.642

1.642

1.642

5.2

Sportaccommodaties

8.703

3.160

5.543

5.268

5.370

5.435

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

7.612

0

7.612

7.619

7.614

7.429

5.4

Musea

6.733

1.669

5.064

5.016

5.041

4.763

5.5

Cultureel erfgoed

82

0

82

82

82

82

5.6

Media

3.170

0

3.170

2.819

2.819

2.819

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

1.640

25

1.616

1.741

1.866

1.866

6.4

Begeleide participatie

183

72

111

1

1

1

Geraamd totaal saldo baten en lasten

37.687

6.784

30.905

29.205

29.911

28.844

0.10

Mutaties reserves

2.150

7.214

-5.064

-3.868

-4.137

-2.983

Geraamd resultaat

39.837

13.998

25.841

25.337

25.774

25.861