Onderverdeling van programma's in taakvelden

Leefbaarheid & Stedelijk Beheer

Bedragen x € 1.000

Leefbaarheid & Stedelijk Beheer

2018

2019

2020

2021

Nr.

Taakveld

Lasten

Baten

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

0.64

Belastingen Overig

86

6.000

-5.914

-5.914

-5.914

-5.914

2.1

Verkeer en vervoer

16.671

1.626

15.046

18.005

15.706

16.016

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

7.444

96

7.348

7.361

7.273

7.263

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

456

0

456

504

587

441

6.3

Inkomensregelingen

495

0

495

495

495

495

7.2

Riolering

10.511

12.042

-1.531

-1.410

-1.323

-3.009

7.4

Milieubeheer

243

0

243

243

243

243

8.3

Wonen en bouwen

3

0

3

11

11

11

Geraamd totaal saldo baten en lasten

35.909

19.764

16.146

19.295

17.078

15.546

0.10

Mutaties reserves

18.334

13.363

4.971

2.428

4.736

6.331

Geraamd resultaat

54.243

33.127

21.117

21.723

21.814

21.877