Overheadkosten

In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is gedefinieerd welke lasten en baten onderdeel uitmaken van het verplichte programma overhead. De Dordtse overhead bestaat voor een groot gedeelte uit bijdragen aan de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden (GRD), die de meeste van de PIJOFACH-taken voor de gemeente Dordrecht uitvoert. Daarnaast draagt de gemeente zelf de directe kosten van huisvesting en facilitaire zaken. Tot slot is een groot deel van de eigen personeelskosten en de daaraan verbonden algemene kosten tot de overhead te rekenen. Hiertoe behoren bijvoorbeeld de centrale taken voor directie, secretariaat, planning en control en organisatieadvies. Ook is een deel van de decentrale taken aan overhead toe te rekenen. Daar is de toerekenbaarheid echter minder duidelijk vast te stellen. Het betreft vaak combi-functies, waarbij niet geheel duidelijk is of de taak direct aan het taakveld kan en mag worden toegerekend of dat dit bij de overhead thuishoort. Bij deze functies is op basis van ervaringsgegevens een gedeelte van de kosten toegerekend aan de overhead.

De totale overheadkosten in de Begroting 2018 bedragen € 35,7 miljoen en kunnen als volgt worden verdeeld:

Bedragen x € 1.000

Overheadkosten per onderdeel

Begroot 2018

Begroot 2017

GRD: SCD, ICT en Onderzoekscentrum

16.120

14.900

Personeelskosten overheadfuncties

12.623

13.026

Algemene en personeelsgebonden kosten

4.263

4.601

Huisvesting en facilitaire zaken

2.661

2.710

Bruto totaal

35.667

35.237

Het verschil met het gepresenteerde saldo in het staafdiagram linksboven op de website wordt veroorzaakt doordat € 1,0 miljoen van de overhead wordt verrekend met de grondexploitaties.

De totale exploitatiebegroting van de gemeente Dordrecht bedraagt ongeveer € 476 miljoen per jaar. De overhead bedraagt, met zo'n € 35 miljoen, circa 7% van de totale exploitatiekosten.

Binnen de overhead zijn enkele mutaties opgetreden. De bijdrage aan de GRD is hoger geworden door een andere verdeelsystematiek GRD/ICT en indexaties (Trap op, Trap af). De interne overhead is afgenomen. Dit komt onder andere door het schrappen van één directeursfunctie en afstoten van gebouw 't Zeepaert (beiden Kadernota 2018). Verder zijn enkele posten verschoven om beter aan te sluiten bij de definitie. De beveiligingskosten museum zijn van overhead afgehaald en bij het taakveld musea ondergebracht en kosten van bestuurscommunicatie van taakveld bestuur naar de overhead. Het verrekenen van SCD kosten voor Dienstverlening Drechtsteden (DD) en intergemeentelijk Project Management (iPM) verloopt via de bijbehorende taakvelden en deze baten zijn dus niet in dit (bruto) overzicht opgenomen.