A

ACM

Autoriteit Consument & Markt

ad

ten bedrage van

Adm.

Admiraal

ANWB

Algemene Nederlandse Wielrijders-bond

APV

Algemene Plaatselijke Verordening

art.

artikel

ASZ

Albert Schweitzer ziekenhuis

AVA

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

AWBZ

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

AWW

Amstelwijck-West

B

BBV

Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten

Bbz

Bijstand voor zelfstandigen

BC

Businesscase

BCF

BTW-compensatiefonds

BD

Bureau Drechtsteden

BEGIN

Blue Green Infrastructures through Social Innovation

BGP

Bruto Gemeentelijk Product

BGT

Basisregistratie Grootschalige Topografie

BIE

bouwgronden in exploitatie

BIZ

Bedrijfsinvesteringszones

BNG

Bank Nederlandse Gemeenten

BOA

buitengewoon opsporingsambtenaar

BP

bestemmingsplan

BREEAM

Building Research Establisment Enviromental Assesement Methodology

BRTA

Beleidsrijk Regionaal Transitie Arrangement

BTW

Belasting Toegevoegde Waarde

BUIG

Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorziening gemeenten

BV

Besloten Vennootschap

BvD

Beter voor Dordt

BVO

bruto-vloerenoppervlakte

B&W

Burgermeester en Wethouders

BZK

ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

C

C.a.

cum annexis (wat erbij hoort)

ca.

circa

cao

collectieve arbeidsovereenkomst

CBS

Centraal Bureau voor Statistiek

CCTV

closed circuit television

CDA

Christen-Democratisch Appèl

cf

conform

CIO

Chief Information Officer

Co-Cli-Serv

Co-development of place-based climate services for action

COELO

Centrum voor Onderzoek v/d Economie v/d Lagere Overheden

CPI

Consumentenprijsindex

c.q.

casu qua (in welk geval)

CROW

Kenniscentrum voor verkeer, vervoer en infrastructuur

CTO

Centrum voor Topsport en Onderwijs

CV

Commanditaire Vennootschap of centrale verwarming

D

dB

decibel

DD

Dienstverlening Drechtsteden

DG&J

Dienst Gezondheid en Jeugd

DGBC

Dutch Green Building Council

Dhr.

de heer

DIV

documentatie en informatie voorziening

DK

Dordtse Kil (I, II, III en IV)

DKiB

Dordtse Kil in Business

DLTC

Dordrechtsche Lawn Tennis Club

d.m.v.

door middel van

DNWG

delta Netwerkgroep

DO

definitief of detaillering ontwerp

DOOR

vrijwilligersbedrijf

DOV

Dordrechtse Ondernemersvereniging

DVC

Da Vinci-college

DZ(H)F

Duurzaamheidsfabriek

E

e.d.

en dergelijke

e.o.

en omgeving

e.v.

en verder

EBA

European Banking Authority

ECB

Europese Centrale Bank

ECD

Energie Coöperatie Dordrecht

EGW

eengezinswoning

EK

Europees Kampioenschap

EMU

(Europese) Economische Monetaire Unie

etc.

et cetera

EV

Eigen Vermogen

excl.

exclusief

EZ

ministerie van Economische Zaken

EZH

Elektriciteitscentrale Zuid-Holland

F

FC

Football Club

Fido

Wet Financiering decentrale overheden

FLO

Functioneel Leeftijdsontslag

FTE

fulltime equivalent

G

G32

Stedennetwerk van 38 (middel)grote steden in Nederland

GBD

Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden

GBE

Gemeentelijk Bezit Evides

gem.

gemiddelde

GGD

Gemeentelijke Gezondheidsdienst

GR('en)

Gemeenschappelijke Regeling(en)

GRD

Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden

GREX

Grondexploitatie

GRP

Gemeentelijk Rioleringsplan

GWW

grond-, weg- en waterbouw of gemeentelijke waterbouwkundige werken

GZP

Gezondheidspark

H

ha.

Hectare

Halt

Lik-op-stuk afhandeling van bepaalde soorten criminaliteit door jeugdigen

HBO

Hoger Beroepsonderwijs

HbR

Havenbedrijf Rotterdam

HIT

High Impact Target

HRM

Human Resource Management

HVC

Afval- en energienutsbedrijf

I

IBD

Ingenieursbureau Drechtsteden

i.c.m.

in combinatie met

ICT

Informatie- en communicatietechnologie

IMBOR

Informatiemodel Beheer Openbare Ruimte

incl.

inclusief

Interreg

communautair initiatief van de Europese Commissie

inw.

inwoners

iPM

intergemeentelijk Project Management

IVA

Immateriële Vaste Activa

i.v.m.

in verband met

iz

inzake

J

JGZ

jeugdgezondheidszorg

K

KCC

Klantcontactcentrum

kg

kilogram

KING

Kwaliteitstinstituut Nederlandse Gemeenten

Km(/h)

kilometer (per uur)

KN

kadernota

KRW

Kaderrichtlijn Water

KUBIS

een objectbeheersysteem

Kw

kwartaal

kw(h)

Kilowatt(uur)

L

LC

Louisa- en Cannemanspolder

LED

licht-emitterende diode

M

m(²)

(vierkante) meter

max.

maximaal

MBO

Middelbaar Beroepsonderwijs

mbt

met betrekking tot

MEE

Meedoen, meehelpen, meepraten

MER

Milieu Effect Rapportage

MIP

meerjaren investeringsprogramma

MIRT

Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport

M(J)OP

Meerjaren Onderhoudsplan

MKB

Midden- en Kleinbedrijf

mln.

Miljoen

MO

(sector) Maatschappelijke Ontwikkeling

MVA

Materiele Vaste Activa

MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Mw

mevrouw

MWp

MegaWatt piekvermogen

N

n.a.v.

naar aanleiding van

Naris

Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement

n.b.

niet bekend

NCW

Netto contante waarde

NDB

Nieuwe Dordtse Biesbosch

NDZ

Noorderdiepzone

Ned.

Nederland

NEN

Nederlandse Normen

NK

Nederlands Kampioenschap

nl of NL

Nederland

NMC

Natuur en Milieu Centrum

NPR

Nederlandse Praktijk Richtlijn

NRF

Nationaal Restauratie Fonds

NS

Nederlandse Spoorwegen

NSVV

Nederlandse Stichting Voor Verlichtingskunde

NV

Naamloze Vennootschap

n.v.t

niet van toepassing

O

o.a.

onder andere

OAB

Onderwijsachterstandenbeleid

OBR

Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam

o.b.v.

op basis van

OCD

Onderzoekscentrum Drechtsteden

OCW

Ontwikkelcombinatie De Werven BV

OM

Openbaar Ministerie

ORT

onregelmatigheidstoeslag

OV

openbaar vervoer

OZB

onroerendezaakbelastingen

OZHZ

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

P

PABO

Pedagogische academie voor het basisonderwijs

P&C

Planning en Control

PFOA

perfluoroctaanzuur

p.m.

Pro Memorie; wat je moet onthouden

P&O

Personeel en Organisatie

PO

particulier opdrachtgeverschap

POBD

(Vereniging) Promotie Ondernemers Binnenstad Dordrecht

POK

Peiling Ondernemersklimaat

pp.

parkeerplaatsen

PPS

Publiekprivate Samenwerking

PvE

Programma van Eisen

PWA

Prins Willem Alexanderkade

PWV

particuliere woningverbetering

PZH

Provincie Zuid-Holland

R

RAV

Regionale Ambulance Voorziening

R'dam

Rotterdam

RIB

raadsinformatiebrief

RIS

Raadsinformatiesysteem

RMC

Regionale Meld- en Coördinatiefunctie vroegtijdig schoolverlaten

(r)MJP

(regionaal) meerjarenprogramma

RO

Ruimtelijke Ordening

ROK

Realisatieovereenkomst

ROM-D

Regionale Ontwikkelings-maatschappij Drechtsteden

RTV

radio en televisie

RvC

raad van commissarrissen

RVO

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

RWS

Rijkswaterstaat

S

SCD

Servicecentrum Drechtsteden

SCORE

Smart Cities and Open data Reuse

SDD

Sociale Dienst Drechtsteden

SDE

Stimulering Duurzame Energieproductie

SGP

Strategisch Groen Project of Staatkundig Gereformeerde partij

SI

Strategische Investeringen

SOJ

Service Organisatie Jeugd

SOK

Samenwerkingsovereenkomst

St.

Stichting of stuks

STRAV

strategische verwervingen

SVN

Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeente

T

t.a.v.

ten aanzien van

t.b.v.

ten bate van of ten behoeve van

TIMA

Toegepaste Innovaties voor maritieme Automatisering

t.o.v.

ten opzichte van

U

UA

Uitgesloten aansprakelijkheid

UG

uitgezette gelden

UWV

Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

V

Vd

van de

VGB

Vastgoedbedrijf

VIV

Vereniging Importeurs Verbrandingsmotoren

vm

voormalig

VNG

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

VO

Voorlopig Ontwerp of Voortgezet Onderwijs

VOB

Vereniging van Openbare Bibliotheken (thans Bibliotheek AanZet)

VPB

vennootschapsbelasting

VRC

Voorbereiding op Rampen en Crisis

VRI

Verkeersregelinstallatie

VRZHZ

Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

VSP

Verkeersstructuurplan Centrum

VSV

Vroegtijdig Schoolverlaten

VVD

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie

VVE

Voor- en Vroegschoolse Educatie of Vereniging van Eigenaren

VVV

Vereniging voor Vreemdelingenverkeer

W

WD

Werkgevers Drechtsteden

WDO

Westelijke Dordtse Oever

WEB

Wet educatie en beroepsonderwijs

WfZ

Waarborgfonds voor de Zorg

WHD

Waterschap Hollandse Delta

WKO

Warmte Koude-opslag

WMO

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

w.o.

waaronder

WO

Wetenschappelijk Onderwijs

WOZ

Wet Waardering Onroerende Zaken

WSW

Waarborgfonds Sociale Woningbouw of Wet sociale werkvoorziening

WW

Werkloosheidswet

Wwb

Wet werk en bijstand

www

wereldwijde web

Z

ZH

Zuid-Holland

ZHZ

Zuid-Holland Zuid