Onderverdeling van programma's in taakvelden

Veiligheid

Bedragen x € 1.000

Veiligheid

2018

2019

2020

2021

Nr.

Taakveld

Lasten

Baten

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

11.568

0

11.568

10.984

11.038

11.034

1.2

Openbare orde en veiligheid

4.192

978

3.214

3.071

2.971

2.929

Geraamd totaal saldo baten en lasten

15.760

978

14.782

14.055

14.009

13.963

0.10

Mutaties reserves

0

195

-195

-100

-3

-4

Geraamd resultaat

15.760

1.173

14.587

13.955

14.006

13.959