Dordrecht gaat voorwaarts!

Dordrecht is vol in ontwikkeling. Investeringen die in het recente verleden in de stad zijn gedaan laten zich renderen in een goed woonklimaat en geven glans aan Dordt en haar inwoners. De aantrekkingskracht van Dordrecht is dan ook merkbaar gegroeid. We staan in de Atlas voor gemeenten al enkele jaren achter elkaar in de top 15 van aantrekkelijkste steden om te wonen, scoorden een knappe tweede plaats bij de verkiezing van Beste Binnenstad 2015- 2017 en trekken steeds meer nationale en internationale bezoekers. De kracht en identiteit van deze stad, niet voor niets door kunstenaars vele malen op het doek geschilderd, is dan ook onlosmakelijk verbonden met het water, het rijke verleden dat de binnenstad siert en haar eigenzinnige bewoners. Vanuit deze identiteit gaan we op de ingeslagen weg voorwaarts en zetten we grote stappen op onder meer het toekomstige woonaanbod en het participatievermogen van de stad en haar inwoners.

De inspanningen zijn niet alleen goed voor de ontwikkeling van Dordrecht; ze zijn ook noodzakelijk. Nog altijd is de sociaal-economische positie van de stad beneden gemiddeld. De aantrekkende economie biedt weliswaar kansen, maar de werkgelegenheid en de regionale markten op gebied van wonen, kantoorbezetting en detailhandel herstellen minder snel dan in andere regio's in de Randstad. Juist daarom zetten we in op een visie op wonen en werken, waarbij we samen met bewoners en bedrijven de stap voorwaarts maken naar een sociale en economische veerkrachtigere toekomst.

Wonen als vliegwiel voor werk

Onze stad en de regio kent een groot potentieel. Naast een aantrekkelijk woonklimaat beschikt het over uitstekende verbindingen over zowel de weg, het water alsook het spoor. We kennen daarnaast veel bedrijven die zich richting Smart Industry bewegen en hebben ruimte voor maritieme en logistieke bedrijvigheid tussen kerngebieden als de Rotterdamse regio, Noord-Brabant en Vlaanderen. Bovenal kenmerkt Dordrecht zich door haar ruimtelijke kwaliteit, van de historische binnenstad tot aan de natuurrijke Biesbosch. De stad is dan ook steeds aantrekkelijker om te wonen en te bezoeken. De unieke kwaliteiten van onze stad gebruiken we om de positie van Dordrecht als aantrekkelijke woonstad te versterken. Zoals de Woonvisie Drechtsteden, en de zienswijze van Dordrecht, duidelijk maakt, hebben we de ambitie om 10.000 kwalitatief hoogwaardige woningen te bouwen in de komende tien tot vijftien jaar, waarbij de kwalitatieve opgave belangrijker is dan de kwantitatieve. Het accent ligt op het midden en hogere segment en bebouwing in de polder wordt uitgesloten (gewijzigde tekst op basis van amendement A2B Het gesprek voeren over de toekomstige woningbouw in Dordrecht). Een uitdagende klus, omdat de inpassing van deze extra woningen in de bestaande stad en de (co)financiering van bouw van de woningen hoge eisen stelt aan creativiteit en samenwerkingskracht. En een klus van grote betekenis, want met deze woningbouw versterkt Dordrecht zich verder als centrumstad en zijn we beter in staat economische groei en werkgelegenheid te bewerkstelligen en grootstedelijke voorzieningen te behouden.

In een economie die in toenemende mate om de dienstensector draait waarvan hoogopgeleide werknemers de basis vormen, is het voor bedrijven aantrekkelijk om zich daar te vestigen waar ook haar werknemers wonen. Voor Dordrecht is dit een grote uitdaging. Nog te vaak vertrekken hoogopgeleiden uit de regio, waar Dordrecht wel het potentieel heeft hen te huisvesten. Met het realiseren van de ambitie op woningbouw kan daarmee een hefboom in werking treden. Door stevig in te zetten op de bouw van aantrekkelijke woningen op gewilde locaties in de stad bieden we deze mensen niet alleen interessante woningen maar stimuleren ook bedrijvigheid. Dit geeft op haar beurt een stimulans aan het herbestemmen van leegstaande kantoorpanden en bijkomend ook voortvloeiende werkgelegenheid voor hoger én lager opgeleiden. De inzet op de woonambitie versterkt daarmee de sociaal-economische positie van de stad.

Lange Termijn Perspectief

Afgelopen jaar zijn we gestart met de ontwikkeling van een lange termijn perspectief voor de stad. In dit interactieve proces, vertaald in Nieuw Dordts Peil, hebben diverse werkgroepen zich beziggehouden met de uitdagingen van vandaag en morgen voor Dordrecht. Samen met de betrokken partners agenderen we deze uitdagingen, waarbij het niet vanzelfsprekend is dat de gemeente ook eigenaar wordt van deze agenda. Juist de kracht van de samenleving gebruiken wij om invulling te geven aan de wensen en uitdagingen van de toekomst. Dit vraagt echter ook om een veranderende rolneming van de gemeente en om een herziening ten aanzien van klassieke verantwoordingsmethoden richting college en raad.

Zorgzame stad

Wij blijven een zorgzame stad. We gaan uit van de kracht van de Dordtse samenleving, waarin mensen steeds meer zelf regie willen houden over hun leven en waar nodig terug kunnen vallen op een netwerk van familie, buren en professionals. Omdat we veel van onze inwoners vragen, investeren we in laagdrempelige ondersteuning van vrijwilligers, mantelzorgers en initiatieven van en voor bewoners in de wijk. Daarnaast bieden we de meest kwetsbare groepen de juiste ondersteuning.

De drie decentralisaties (de Participatiewet, WMO en de Jeugdzorg) hebben de verantwoordelijkheden van de gemeente waar het "de zorgzame stad" betreft, flink doen toenemen. Een ontwikkeling die we toejuichen, omdat we als gemeente dichter bij de mensen staan en beter kunnen inspelen op de lokale situatie. De forse kortingen die het Rijk tegelijk met de decentralisaties in de financiering van deze taken heeft doorgevoerd, maken het ons echter wel lastig in de uitvoering. De afgelopen jaren is het ons gelukt om de gedecentraliseerde taken binnen de door het Rijk verstrekte middelen uit te voeren. Ook de komende jaren willen we vasthouden dit uitgangspunt, al staat de financiering van deze taken nog steeds flink onder druk. We maken een uitzondering op dit uitgangspunt
voor de jeugdzorg, waarvoor we in 2018 wel extra middelen vrijmaken. Dit ter voorkoming van het oplopen van wachtlijsten.

Genoemde kortingen staan nog los van het verder oplopende tekort op de bijstandsuitkeringen, als direct gevolg van fors teruglopende rijksmiddelen en ondanks een afnemend aantal cliënten. Het is goed om te zien dat de aantrekkende economie nieuwe kansen biedt op de arbeidsmarkt en steeds meer Dordtenaren na een periode van werkloosheid weer op eigen kracht een baan vinden. Voor uitkeringsgerechtigden die (nog) lastig in aanmerking komen voor beschikbare vacatures, blijven we inzetten op uitstroom naar werk.

Netwerksturen in complexe samenwerkingsverbanden

We voeren onze taken uit met wisselende samenwerkingspartners en op verschillende schaalniveaus, zowel lokaal, Drechtstedelijk alsook in regionaal en in (inter)nationaal verband. De samenwerkingsrelaties gaan verder dan mogelijk te behalen efficiencyvoordelen door bijvoorbeeld gezamenlijke uitvoering. Zo vormen regio's een sterke speler in het openbaar bestuur waar het gaat om het realiseren van een krachtiger positionering of lobby in Den Haag of Brussel. Tegelijkertijd betekent samenwerking dat we voor besluitvorming ook afhankelijk zijn van andere (overheids)partners, en daar waar bevoegdheden zijn overgedragen hebben we minder directe zeggenschap.

Inmiddels verloopt meer dan de helft van onze uitgaven via samenwerkingsrelaties in Gemeenschappelijke Regelingen. Daar waar we geen meerderheidszeggenschap hebben, spoort dit aan tot discussie over het intensiveren van onze invloed om de Dordtse belangen goed te kunnen behartigen en de gestelde beleidsdoelen te realiseren. In aanloop naar de nieuwe bestuursperiode voeren we dan ook een nadere analyse uit op het regionale sturingscomplex en de centrumfunctie van Dordrecht hierin. Daarbij houden we oog voor onze gezamenlijk te realiseren doelen en de daarbij behorende optimale samenwerkings- en sturingsrelaties. Waar mogelijk een teveel aan bureaucratie en een gebrek aan slagkracht wordt ervaren, gaan we hierover het gesprek aan.

Daarnaast vragen de autonome ontwikkelingen ten aanzien van de bestuurlijke inrichting van Zuid-Holland Zuid om een strategische (her)positionering aangaande onze samenwerkingsrelaties en zoeken we op onderwerpen als bereikbaarheid (lightrail), waterveiligheid en klimaatadaptatie nadrukkelijk de verbinding met bijvoorbeeld Rotterdam, Metropoolregio Rotterdam Den Haag en regio West-Brabant.