Onderverdeling van programma's in taakvelden

Zorg & Ondersteuning

Bedragen x € 1.000

Zorg & Ondersteuning

2018

2019

2020

2021

Nr.

Taakveld

Lasten

Baten

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

8.265

150

8.115

8.020

8.020

8.020

6.2

Wijkteams

3.388

0

3.388

3.389

3.389

3.389

6.5

Arbeidsparticipatie

142

0

142

61

61

61

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

3.753

0

3.753

3.753

3.753

3.753

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

18.428

78

18.350

18.171

18.199

18.153

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

0

1.812

-1.812

-1.812

-1.812

-1.812

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

47.586

0

47.586

49.109

49.605

49.604

7.1

Volksgezondheid

1.544

0

1.544

1.544

1.544

1.544

8.3

Wonen en bouwen

1.332

0

1.332

1.226

1.226

1.226

Geraamd totaal saldo baten en lasten

84.438

2.040

82.398

83.461

83.985

83.938

0.10

Mutaties reserves

0

192

-192

-12

-12

-12

Geraamd resultaat

84.438

2.232

82.206

83.449

83.973

83.926