Milieu & Duurzaamheid

Bedragen x € 1.000

Milieu & Duurzaamheid

2018

2019

2020

2021

Product

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Afvalinzameling en verwerking

14.780

14.843

-63

14.335

14.844

-509

14.329

14.845

-515

14.324

14.845

-521

Milieubeheer

1.252

0

1.252

1.104

0

1.104

1.104

0

1.104

1.104

0

1.104

Ecologie

-56

0

-56

78

0

78

111

0

111

111

0

111

Natuur- en Milieucentrum

1.277

162

1.115

1.277

162

1.115

1.273

162

1.111

1.269

162

1.107

Duurzaamheid

581

0

581

274

0

274

274

0

274

274

0

274

Water

231

231

0

231

231

0

231

231

0

0

0

0

Totaal saldo baten en lasten

18.064

15.235

2.829

17.298

15.236

2.062

17.322

15.237

2.085

17.082

15.006

2.075

Mutaties met de reserves

1.003

1.401

-397

127

208

-81

131

235

-105

131

232

-101

Geraamd resultaat

19.067

16.636

2.431

17.424

15.444

1.981

17.452

15.472

1.980

17.212

15.238

1.974