Onderverdeling van programma's in taakvelden

Ruimtelijke Ordening & Wonen

Bedragen x € 1.000

Ruimtelijke Ordening & Wonen

2018

2019

2020

2021

Nr.

Taakveld

Lasten

Baten

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

12.594

7.540

5.054

4.420

5.064

5.068

1.2

Openbare orde en veiligheid

0

102

-102

-313

-313

-313

2.1

Verkeer en vervoer

47

23

24

-3

7

11

2.2

Parkeren

-343

2

-344

-408

-405

-402

2.4

Economische havens en waterwegen

-7

0

-7

-7

-7

-7

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

2.843

1.698

1.145

401

-1.657

1.177

3.4

Economische promotie

53

0

53

51

50

49

4.2

Onderwijshuisvesting

256

22

234

222

225

213

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

60

3

57

55

53

51

5.1

Sportbeleid en activering

-17

0

-17

-17

-17

-17

5.2

Sportaccommodaties

-28

0

-28

-28

-28

-28

5.4

Musea

993

1

992

996

1.000

1.003

5.5

Cultureel erfgoed

408

1

407

409

389

389

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

111

262

-151

-145

-145

-145

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

-246

0

-246

-246

-246

-246

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

-240

3

-244

-243

-243

-242

8.1

Ruimtelijke ordening

2.155

597

1.558

1.254

1.246

1.246

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

28.001

22.646

5.355

-5.242

-5.196

-3.099

8.3

Wonen en bouwen

5.636

1.687

3.949

3.713

3.713

3.713

Geraamd totaal saldo baten en lasten

52.276

34.587

17.689

4.869

3.490

8.421

0.10

Mutaties reserves

4.073

13.406

-9.333

-1.845

207

-4.778

Geraamd resultaat

56.349

47.993

8.356

3.024

3.697

3.643