Inleiding

De gemeente gaat de verbintenis aan met anderen in en buiten de stad om haar doelen te realiseren en processen tot uitvoer te brengen. We spreken van een verbonden partij als de gekozen vorm van samenwerking leidt tot een rechtspersoon waarin de gemeente een bestuurlijk én een financieel belang heeft.

Bestuurlijk belang is zeggenschap, ofwel via vertegenwoordiging in het bestuur ofwel via stemrecht. Financieel belang is het ter beschikking stellen van een bedrag dat niet verhaalbaar is indien de verbonden partij failliet gaat, ofwel waarvoor aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt. Hieronder vallen ook de ontvangst van baten uit beleggingsdeelnemingen, leningen of werkkapitaal verstrekken, garant staan en/of grond bezit wat in de verbonden partij is ingebracht.

Als sprake is van een andere vorm van verbondenheid, bijvoorbeeld een strategisch bestuurlijk samenwerkingsverbanden zoals Zuidvleugel of financiële verbinding via een subsidierelatie, is de organisatie wel een maatschappelijke samenwerkingspartner, maar geen verbonden partij. Want zelfs als een wethouder lid is van het bestuur van de gesubsidieerde organisatie is geen sprake van een financieel belang als de gemeente bij een faillissement niet aansprakelijk is voor de schulden van de organisatie.

Deelname aan sommige verbonden partijen is bij wet verplicht, anderen zijn we vrijwillig aangegaan. Ook de aard van de verbonden partij verschilt. Soms is sprake van strategische samenwerking om beleid te realiseren, soms is de samenwerking meer van operationele aard omdat een verbonden partij uitvoeringstaken voor de deelnemende gemeenten doet en soms is sprake van een combinatie van beiden. De Nota Verbonden Partijen (2014) biedt een kader voor deelname aan, het oprichten van en het sturen op de verbonden partijen van de gemeente, met name gemeenschappelijke regelingen. Het doel is te komen tot verbonden partijen die maximaal bijdragen aan de lokale bestuurlijke ambities met minimale risico’s zodat de gemeentelijke doelen zo efficiënt en effectief mogelijk worden gerealiseerd. De rollen van de raad, het college en het ambtelijk apparaat in relatie tot de verbonden partijen zijn eveneens beschreven in de Nota Verbonden Partijen.