Onderverdeling van programma's in taakvelden

Milieu & Duurzaamheid

Bedragen x € 1.000

Milieu & Duurzaamheid

2018

2019

2020

2021

Nr.

Taakveld

Lasten

Baten

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

2.4

Economische havens en waterwegen

35

0

35

35

35

35

3.4

Economische promotie

14

14

0

0

0

0

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

1.263

148

1.115

1.115

1.111

1.107

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-144

0

-144

-11

23

23

6.3

Inkomensregelingen

1.712

0

1.712

1.272

1.272

1.272

7.3

Afval

13.067

14.843

-1.776

-1.781

-1.788

-1.793

7.4

Milieubeheer

1.610

0

1.610

1.305

1.305

1.305

8.1

Ruimtelijke ordening

507

231

276

127

127

127

Geraamd totaal saldo baten en lasten

18.064

15.236

2.828

2.062

2.085

2.076

0.10

Mutaties reserves

1.003

1.401

-397

-81

-105

-101

Geraamd resultaat

19.067

16.637

2.431

1.981

1.980

1.975