Onderverdeling van programma's in taakvelden

Werk & Inkomen

Bedragen x € 1.000

Werk & Inkomen

2018

2019

2020

2021

Nr.

Taakveld

Lasten

Baten

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

65

0

65

65

65

65

6.3

Inkomensregelingen

75.442

48.330

27.112

27.078

27.077

27.076

6.4

Begeleide participatie

24.375

0

24.375

22.479

20.682

20.048

6.5

Arbeidsparticipatie

7.315

0

7.315

7.580

7.749

8.217

Geraamd totaal saldo baten en lasten

107.197

48.330

58.867

57.202

55.573

55.406

0.10

Mutaties reserves

0

71

-71

-70

-69

-67

Geraamd resultaat

107.197

48.401

58.796

57.132

55.504

55.339