Jeugd & Onderwijs

Bedragen x € 1.000

Jeugd & Onderwijs

2018

2019

2020

2021

Product

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Sluitende aanpak VSV

2.495

1.592

903

2.495

1.592

903

2.495

1.592

903

2.495

1.592

903

Voor- en vroegschoolse educatie

6.507

6.018

489

6.552

6.018

533

6.552

6.018

533

6.552

6.018

534

Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB)

867

867

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Onderwijsaangelegenheden

1.442

21

1.421

1.344

21

1.323

1.344

21

1.323

1.344

21

1.323

Leerpark

300

0

300

250

0

250

250

0

250

165

0

165

Speeltuinwerk & Scouting

298

0

298

299

0

299

299

0

299

299

0

299

Kinderopvang

617

387

230

612

387

225

612

387

225

613

387

226

Onderwijshuisvesting

11.722

930

10.791

11.711

815

10.896

11.517

815

10.702

11.249

815

10.434

Jeugdgezondheidszorg

3.186

0

3.186

3.277

0

3.277

3.277

0

3.277

3.277

0

3.277

Preventief jeugdbeleid

3.362

0

3.362

3.272

0

3.272

3.272

0

3.272

3.272

0

3.272

Hoog Specialistische Jeugdhulp

2.700

0

2.700

2.701

0

2.701

2.722

0

2.722

2.748

0

2.748

Reguliere Jeugdhulp

27.761

0

27.761

26.272

0

26.272

26.474

0

26.474

26.742

0

26.742

Uitvoering Jeugdhulp

1.066

0

1.066

1.066

0

1.066

1.075

0

1.075

1.085

0

1.085

Lokaal budget jeugdhulp

531

0

531

531

0

531

535

0

535

540

0

540

Totaal saldo baten en lasten

62.854

9.816

53.038

60.382

8.833

51.548

60.423

8.833

51.590

60.381

8.833

51.548

Mutaties met de reserves

423

2.672

-2.249

273

2.428

-2.155

416

2.430

-2.014

416

2.347

-1.931

Geraamd resultaat

63.277

12.488

50.789

60.655

11.261

49.394

60.838

11.263

49.575

60.797

11.180

49.616