Onderverdeling van programma's in taakvelden

Dienstverlening

Bedragen x € 1.000

Dienstverlening

2018

2019

2020

2021

Nr.

Taakveld

Lasten

Baten

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

0.2

Burgerzaken

5.031

5.373

-342

-281

-212

-251

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

2.421

2.955

-534

-529

-486

-536

8.1

Ruimtelijke ordening

1.009

0

1.009

1.009

1.005

1.005

8.3

Wonen en bouwen

11

18

-6

-6

-6

-6

Geraamd totaal saldo baten en lasten

8.472

8.346

127

193

301

212

0.10

Mutaties reserves

0

299

-299

-206

-201

-190

Geraamd resultaat

8.472

8.645

-172

-13

100

22