Ontwikkeling financiële positie

Om inzicht te krijgen in (de ontwikkeling van) de financiële positie van de gemeente en beheersing van het EMU-saldo op rijksniveau te realiseren, is een geprognosticeerde balans opgesteld. Deze balans vormt samen met de exploitatiebegroting de basis voor het berekenen van een meerjarig EMU-saldo en de financiële kengetallen.