Incidentele baten en lasten

Overzicht incidentele baten en lasten

Overzicht incidentele baten en lasten

Bedragen x € 1.000

Programma

2018

2019

2020

2021

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

Veiligheid

235

0

-235

100

0

-100

0

0

0

0

0

0

Leefbaarheid en stedelijk beheer

440

0

-440

329

0

-329

0

0

0

0

0

0

Jeugd en onderwijs

100

0

-100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Werk en inkomen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Economie, Sport en Cultuur

913

72

-841

155

75

-80

0

0

0

0

0

0

Milieu en duurzaamheid

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Zorg en ondersteuning

100

0

-100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Verkeer en vervoer

1.450

0

-1.450

51

0

-51

62

0

-62

27

0

-27

Ruimtelijke ordening

22.518

20.645

-1.874

9.864

12.946

3.081

3.873

8.840

4.967

7.140

7.135

-5

Dienstverlening

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bestuur en samenwerking

444

0

-444

694

180

-514

0

0

0

215

0

-215

Algemene dekkingsmiddelen

565

525

-40

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal

26.766

21.242

-5.524

11.194

13.201

2.006

3.935

8.840

4.905

7.382

7.135

-247

Mutaties in reserves

Bedragen x € 1.000

Programma

2018

2019

2020

2021

toevoeging

onttrekking

saldo

toevoeging

onttrekking

saldo

toevoeging

onttrekking

saldo

toevoeging

onttrekking

saldo

Veiligheid

0

195

195

0

100

100

0

0

0

0

0

0

Leefbaarheid en stedelijk beheer

0

160

160

0

100

100

0

0

0

0

0

0

Jeugd en onderwijs

0

50

50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Werk en inkomen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Economie, Sport en Cultuur

0

653

653

0

102

102

0

10

10

0

0

0

Milieu en duurzaamheid

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Zorg en ondersteuning

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Verkeer en vervoer

0

1.665

1.665

0

366

366

0

166

166

0

27

27

Ruimtelijke ordening

0

1.798

1.798

3.070

0

-3.070

5.118

146

-4.972

0

0

0

Dienstverlening

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bestuur en samenwerking

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Algemene dekkingsmiddelen

0

2.215

2.215

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal

0

6.736

6.736

3.070

669

-2.401

5.118

321

-4.797

0

27

27

Totaal

26.766

27.978

1.212

14.265

13.869

-395

9.053

9.161

108

7.382

7.161

-220

Toelichting Incidentele baten en lasten

Veiligheid
De incidentele lasten bestaan voornamelijk uit kosten van functioneel leeftijdsontslag (FLO) van voormalig brandweerpersoneel en kosten voor het programma terugdringing ondermijnende criminaliteit. Deze kosten worden incidenteel gedekt uit de Reserve FLO en de Reserve Veiligheid.

Leefbaarheid en Stedelijk Beheer
De incidentele lasten zijn de kosten voor Buitenparticipatie, Placemaking/Dordt, ontwikkeling tool Programmeertafel Openbare Ruimte en kosten onderzoek boomziekten. Deze kosten worden voor een deel incidenteel gedekt vanuit de Algemene Reserve.

Jeugd en Onderwijs
Incidenteel zijn hier de kosten van de beleidswens Informeel leren, welke incidenteel voor 50% gedekt worden uit de Algemene Reserve.

Werk en Inkomen
Geen incidentele lasten en baten > € 50.000.

Economie, Sport en Cultuur
De incidentele lasten bestaan uit de programmakosten Arbeidsmarktbeleid (intensivering 2015-2018), de kosten Interreg-project Grenzeloos Biobased Onderwijs, eenmalige exploitatiekosten infrastructuur stadion FC Dordrecht, en diverse beleidswensen onder andere Bibliotheek, Public affairs en Ruimtelijke Lobby.

De incidentele baten zijn de subsidie in 2018 en 2019 voor Interreg-project Grenzeloos Biobased Onderwijs van Provincie Zuid-Holland en vereffeningsbijdragen van partners.

De programmakosten Arbeidsmarktbeleid, eenmalige exploitatiekosten infrastructuur stadion FC Dordrecht, en diverse beleidswensen onder andere Bibliotheek, Public affairs en Ruimtelijke Lobby worden gedekt uit de Algemene Reserve of de bestemmingsreserve Strategische Investeringen.

Milieu en Duurzaamheid
Geen incidentele lasten en baten > € 50.000.

Zorg en Ondersteuning
Incidenteel zijn hier de kosten van data-gestuurde aanpak.

Verkeer en Vervoer
De incidentele kosten hebben betrekking op groot onderhoud N3, kosten station Dordrecht, Verkeersregelinstallatie (VRI) Groene Golf Glazenplein A16 – Binnenstad, project Fietsimpuls (maatregel Fietsparkeren) en gratis openbaar vervoer 65+.

Incidentele dekking betreft voornamelijk SI-reserve Vrije Ruimte, SI-reserve Doorstroming openbaar vervoer, SI Reserve Verkeersstructuurplan Centrum, Gemeentelijke Stadsvernieuwingsreserve en Algemene Reserve.

Ruimtelijke Ordening en Wonen
De incidentele lasten bestaan voornamelijk uit aankoop van gronden, en uitgaven bouw- en woonrijp maken met betrekking tot diverse grondexploitaties. Ook zijn hier de incidentele lasten opgenomen voor inzet Huisvesting Arbeidsmigranten.

De baten hebben betrekking op grondverkopen ten gunste van diverse grondexploitaties.

Het saldo van de incidentele lasten en baten in grondexploitaties wordt verrekend met de Algemene Reserve Grondbedrijf (winst- en verliesnemingen), of als onderhanden werk geactiveerd.

Dienstverlening
Incidentele lasten en baten kleiner dan € 50.000 niet nader toegelicht.

Bestuur en Samenwerking
Incidenteel zijn hier de kosten van Economic Board, en de uitvoeringskosten van gemeenteraadsverkiezingen (2018), verkiezingen Europees parlement, Waterschap en Provinciale Staten (2019) en verkiezingen Tweede Kamer (2021).

De incidentele bate is de bijdrage van het Waterschap in de uitvoeringskosten van de Waterschapsverkiezingen.

Algemene Dekkingsmiddelen
De incidentele lasten bestaan uit de kosten voor het Innovatiefonds in het kader van Smartcity en de eenmalige kosten voor digitalisering van de P&C-producten. De incidentele baten hebben betrekking op eenmalige opbrengsten uit duurzame beleggingen. De kosten voor Smartcity en digitalisering P&C-producten worden gedekt uit de Algemene Reserve.