Incidentele baten en lasten

Structurele exploitatieruimte

De structurele exploitatieruimte wordt uitgedrukt in een percentage en wordt bepaald door het saldo van de structurele lasten en baten, plus het saldo van de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves, te delen door de totale baten.

Onderstaande tabel laat zien dat de structurele exploitatieruimte nagenoeg nihil is.
Hieruit blijkt dat meerjarig de structurele lasten gedekt worden door de structurele baten, of door onttrekkingen uit egalisatie- of financieringsreserves. De incidentele lasten worden in voldoende mate gedekt door incidentele baten en onttrekkingen aan bestemmingsreserves.

Een beperkte structurele exploitatieruimte betekent ook dat tegenvallers in de exploitatie voorzien moeten worden van structurele bezuinigingsmaatregelen en/of verhoging van de baten.

Structurele exploitatieruimte

Bedragen x € 1.000

2018

2019

2020

2021

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

Totale lasten en baten

473.907

458.027

-15.880

445.446

446.671

1.225

435.729

442.849

7.120

434.661

438.892

4.231

af: incidentele lasten en baten

26.766

21.242

-5.524

11.194

13.201

2.006

3.935

8.840

4.905

7.382

7.135

-247

Structurele exploitatie

447.141

436.785

-10.356

434.252

433.470

-781

431.794

434.009

2.215

427.279

431.757

4.478

toevoeging

onttrekking

saldo

toevoeging

onttrekking

saldo

toevoeging

onttrekking

saldo

toevoeging

onttrekking

saldo

Totale mutaties reserves

153.251

170.364

17.113

22.842

22.201

-641

29.555

24.449

-5.106

26.177

23.200

-2.977

af: verschuivingen tussen reserves

127.090

127.090

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

af: reserves Incidentele lasten en baten

-

6.736

6.736

3.070

669

-2.401

5.118

321

-4.797

-

27

27

Structurele toevoeging en onttrekkingen aan reserves

26.161

36.538

10.377

19.772

21.532

1.760

24.437

24.128

-309

26.177

23.173

-3.004

A Structurele lasten

447.141

434.252

431.794

427.279

B Structurele baten

436.785

433.470

434.009

431.757

C Structurele toevoeging aan reserves

26.161

19.772

24.437

26.177

D Structurele onttrekking aan reserves

36.538

21.532

24.128

23.173

E Totale baten

458.027

446.671

442.849

438.892

Struct. exploitatieruimte ((B-A)+(D-C))/E x 100%

0,0%

0,2%

0,4%

0,3%

Toelichting

De structurele lasten en baten worden berekend door eliminatie van de incidentele lasten en baten op de totale exploitatie.

De toevoegingen en onttrekkingen aan reserves zijn in de regel incidenteel, immers een reserve is op termijn besteed aan het doel waarvoor deze is gevormd. Alleen de meerjarige toevoegingen en onttrekkingen aan financieringsreserves of doorlopende bestemmingsreserves met als doel het dekken van structurele lasten, worden als structureel aangemerkt.

De structurele toevoegingen aan reserves worden bepaald door de totale mutaties op reserves te corrigeren voor verschuivingen tussen reserves en reserve-mutaties die voortvloeien uit incidentele lasten en baten.