Ontwikkeling financiële positie

Financiële kengetallen

Om iets te kunnen zeggen over de (ontwikkeling van de) financiële positie van de gemeente Dordrecht, is de ontwikkeling van een zestal financiële kengetallen in beeld gebracht:

Financiële kengetallen

Jaarrekening 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Netto schuldquote

57%

82%

67%

68%

66%

58%

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen

50%

74%

60%

61%

61%

54%

Solvabiliteitsratio

49%

49%

50%

50%

51%

53%

Grondexploitatie

8%

10%

6%

5%

3%

1%

Structurele exploitatieruimte

3,2%

0,9%

0,0%

0,2%

0,4%

0,3%

Belastingcapaciteit

90%

90%

90%

90%

90%

90%

De netto schuldquote zal de komende jaren verder dalen, door aflossingen op lang aangetrokken vreemd vermogen. Herfinanciering is vooralsnog niet nodig, omdat geplande investeringen gedekt kunnen worden uit bijdragen van derden, vrijvallende beleggingen en kasgeldleningen. Landelijk wordt een schuldquote van maximaal 130% als toelaatbaar gezien, waardoor we nog steeds ruimschoots aan de veilige kant zitten.

De solvabiliteit kent een licht positief verloop. Dit heeft vooral een boekhoudkundige verklaring, doordat vanaf 2017 ook maatschappelijk nut moet worden geactiveerd en hiertegenover vanuit de exploitatie een reserve (Afschrijving) wordt gevormd. Activa met maatschappelijk nut zijn niet of nauwelijks verhandelbaar (bijvoorbeeld wegen), waarmee het vermogen om schulden af te lossen in feite niet verbeterd. Binnen het eigen vermogen is bovendien slechts een klein deel vrij aanwendbaar en is ook een steeds kleiner deel liquide te maken (doordat beleggingen vrijvallen). Het kengetal solvabiliteit zegt dus op zichzelf onvoldoende om de financiële positie te bepalen.

De omvang van de grondexploitaties neemt af en bovendien zijn in 2018 alle verliesvoorzieningen opgehoogd naar eindwaarde. Daaruit kan geconcludeerd worden dat de financiële risico's op grondexploitaties verder afnemen en de financiële positie van de gemeente verbetert.

Doordat de lokale lasten maar beperkt zijn verhoogd, blijft de onbenutte belastingcapaciteit voor Dordrecht behoorlijk. We zitten onder het landelijke gemiddelde en kunnen daardoor, indien noodzakelijk, de baten uit belastingen verhogen. Omdat de structurele exploitatieruimte beperkt is, blijven we kwetsbaar. Tegenvallers in de exploitatie zullen direct voorzien moeten worden van structurele bezuinigingsmaatregelen en/of verhoging van de baten (onder andere uit belastingen). Mede doordat een groot deel van de lasten bestaat uit bijdragen aan verbonden partijen, waarop de directe invloed beperkt is, is het jaarlijks een grote uitdaging belastingverhogingen te vermijden. Desondanks is die opgave voor de huidige meerjarenbegroting wederom gelukt.