Ontwikkelingen activa en kapitaallasten

Ontwikkelingen kapitaallasten

De kapitaallasten bestaan uit rente en afschrijving. In de Begroting 2018 is voor immateriële en materiële vaste activa gerekend met een rente omslag van 3,0%, en aan grondexploitaties wordt 1,26% rente toegerekend.

De afschrijvingslasten zijn gebaseerd op het beleid zoals beschreven in artikel 12 inclusief bijlage van de Financiële verordening gemeente Dordrecht. Op investeringen wordt hoofdzakelijk afschreven volgens annuïtaire methode, en op basis van de verwachte economische levensduur. De afschrijving van een investering start met ingang van het eerste volledige boekjaar na oplevering.

Kapitaallasten (rente en afschrijving)

Begroting 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Rente bouwgronden in exploitatie 1,26%

1.328

1.234

1.120

1.037

949

Rente imm + mat. vaste activa 3%

18.803

18.844

19.170

19.402

19.642

Afschrijving imm. + mat. vaste activa

16.476

16.896

17.852

17.900

17.688

Totaal Immateriële Vaste Activa

35.278

35.740

37.022

37.301

37.330

De reserve Afschrijving wordt ingezet om een gedeelte van de kapitaallasten als gevolg van
investeringen met economische en maatschappelijk nut af te dekken.

verloop Reserve Afschrijving

Begroting 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Saldo 1/1

179.854

186.444

197.861

198.260

200.027

Storting

16.576

21.906

11.558

13.229

13.157

Onttrekking

9.986

10.489

11.159

11.463

11.392

Saldo 31-12

186.444

197.861

198.260

200.027

201.792

Autorisatieoverzicht routine investeringen
In bijlage 5 is het autorisatie overzicht van de routine investeringen opgenomen. Dit overzicht sluit aan op de investeringen in immateriële en materiële vaste activa conform de geprognosticeerde balans.