Overzicht lasten en baten programma's

In onderstaande tabel worden de (gesaldeerde) baten en lasten per programma weergegeven.

Bedragen x € 1.000

Rek 2016

Begr 2017

Begroting 2018

2019

2020

2021

Programma

Saldo's

Saldo's

Lasten

Baten

Saldo

Saldo's

Veiligheid

-15.093

-16.151

15.760

978

-14.782

-14.055

-14.009

-13.963

Leefbaarheid en Stedelijk Beheer

-25.971

-20.329

35.910

19.764

-16.146

-19.295

-17.078

-15.545

Jeugd en Onderwijs

-56.773

-55.566

62.854

9.816

-53.038

-51.549

-51.590

-51.548

Werk en Inkomen

-53.786

-50.104

107.198

48.330

-58.868

-57.202

-55.573

-55.406

Economie, Sport en Cultuur

-40.089

-44.991

37.686

6.783

-30.903

-29.205

-29.910

-28.842

Milieu en Duurzaamheid

-7.354

-7.128

18.064

15.235

-2.829

-2.062

-2.085

-2.076

Zorg en Ondersteuning

-78.814

-82.752

84.439

2.040

-82.399

-83.461

-83.986

-83.939

Verkeer en Vervoer

-1.648

-3.308

10.063

10.350

287

1.735

1.809

1.765

Ruimtelijke Ordening en Wonen

-8.976

-3.742

52.277

34.588

-17.689

-4.869

-3.491

-8.422

Dienstverlening

-4.102

-6.507

8.473

8.346

-127

-194

-301

-212

Bestuur en samenwerking

-17.976

-8.909

7.911

38

-7.873

-7.630

-7.116

-7.330

Algemene Dekkingsmiddelen

307.800

288.838

-1.606

301.535

303.141

304.393

305.550

304.565

Overhead

0

0

34.879

225

-34.654

-35.380

-35.100

-34.814

Geraamd totaal saldo van baten en lasten

-2.782

-10.649

473.908

458.028

-15.880

1.226

7.120

4.233

Mutatie reserves

7.372

10.649

153.250

170.363

17.113

-641

-5.106

-2.979

Geraamd resultaat

4.593

0

627.158

628.391

1.233

585

2.014

1.254

In onderstaande tabel worden per programma de lasten en baten weergegeven (exclusief mutaties) reserves. De mutaties in reserves worden apart weergegeven.

Bedragen x € 1.000

Jaarrekening 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Programma

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Veiligheid

Geraamd totaal saldo van baten en lasten

16.638

1.545

-15.093

17.126

975

-16.151

15.760

978

-14.782

Mutaties reserves

0

413

413

0

420

420

0

195

195

Geraamd resultaat

16.638

1.958

-14.680

17.126

1.395

-15.731

15.760

1.173

-14.587

Leefbaarheid en Stedelijk Beheer

Geraamd totaal saldo van baten en lasten

46.196

20.225

-25.971

39.822

19.493

-20.329

35.910

19.764

-16.146

Mutaties reserves

737

2.909

2.172

12.876

7.095

-5.781

18.334

13.363

-4.971

Geraamd resultaat

46.933

23.134

-23.799

52.698

26.588

-26.110

54.244

33.127

-21.117

Jeugd en Onderwijs

Geraamd totaal saldo van baten en lasten

66.756

9.983

-56.773

65.992

10.426

-55.566

62.854

9.816

-53.038

Mutaties reserves

56

3.013

2.957

333

4.111

3.778

423

2.672

2.249

Geraamd resultaat

66.812

12.996

-53.816

66.325

14.537

-51.788

63.277

12.488

-50.789

Werk en Inkomen

Geraamd totaal saldo van baten en lasten

108.697

54.911

-53.786

102.090

51.986

-50.104

107.198

48.330

-58.868

Mutaties reserves

0

79

79

0

72

72

0

71

71

Geraamd resultaat

108.697

54.990

-53.707

102.090

52.058

-50.032

107.198

48.401

-58.797

Economie, Sport en Cultuur

Geraamd totaal saldo van baten en lasten

51.096

11.007

-40.089

52.388

7.397

-44.991

37.686

6.783

-30.903

Mutaties reserves

758

9.129

8.371

830

13.282

12.452

2.150

7.214

5.064

Geraamd resultaat

51.854

20.136

-31.718

53.218

20.679

-32.539

39.836

13.997

-25.839

Milieu en Duurzaamheid

Geraamd totaal saldo van baten en lasten

29.188

21.834

-7.354

22.164

15.036

-7.128

18.064

15.235

-2.829

Mutaties reserves

268

1.765

1.497

-2.617

263

2.880

1.003

1.401

398

Geraamd resultaat

29.456

23.599

-5.857

19.547

15.299

-4.248

19.067

16.636

-2.431

Zorg en Ondersteuning

Geraamd totaal saldo van baten en lasten

81.672

2.858

-78.814

85.458

2.706

-82.752

84.439

2.040

-82.399

Mutaties reserves

0

596

596

0

300

300

0

192

192

Geraamd resultaat

81.672

3.454

-78.218

85.458

3.006

-82.452

84.439

2.232

-82.207

Verkeer en Vervoer

Geraamd totaal saldo van baten en lasten

12.315

10.667

-1.648

13.282

9.974

-3.308

10.063

10.350

287

Mutaties reserves

352

632

280

663

1.677

1.014

1.181

2.027

846

Geraamd resultaat

12.667

11.299

-1.368

13.945

11.651

-2.294

11.244

12.377

1.133

Ruimtelijke Ordening en Wonen

Geraamd totaal saldo van baten en lasten

38.226

29.250

-8.976

55.438

51.696

-3.742

52.277

34.588

-17.689

Mutaties reserves

33.073

29.247

-3.826

16.236

13.874

-2.362

4.073

13.406

9.333

Geraamd resultaat

71.299

58.497

-12.802

71.674

65.570

-6.104

56.350

47.994

-8.356

Dienstverlening

Geraamd totaal saldo van baten en lasten

12.379

8.277

-4.102

14.224

7.717

-6.507

8.473

8.346

-127

Mutaties reserves

0

388

388

344

471

127

0

299

299

Geraamd resultaat

12.379

8.665

-3.714

14.568

8.188

-6.380

8.473

8.645

172

Bestuur en samenwerking

Geraamd totaal saldo van baten en lasten

18.145

169

-17.976

9.014

105

-8.909

7.911

38

-7.873

Mutaties reserves

855

431

-424

0

416

416

0

0

0

Geraamd resultaat

19.000

600

-18.400

9.014

521

-8.493

7.911

38

-7.873

Algemene Dekkingsmiddelen

Geraamd totaal saldo van baten en lasten

6.592

314.392

307.800

822

289.660

288.838

-1.606

301.536

303.142

Mutaties reserves

21.846

16.603

-5.243

25.211

22.543

-2.668

126.086

129.524

3.438

Geraamd resultaat

28.438

330.995

302.557

26.033

312.203

286.170

124.480

431.060

306.580

Overhead

Geraamd totaal saldo van baten en lasten

0

0

0

0

0

0

34.879

225

-34.654

Mutaties reserves

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Geraamd resultaat

0

0

0

0

0

0

34.879

225

-34.654

Totaal Programma's

Geraamd totaal saldo van baten en lasten

487.900

485.118

-2.782

477.820

467.171

-10.649

473.908

458.029

-15.879

Mutatie reserves

57.945

65.205

7.375

53.875

64.524

10.649

153.250

170.364

17.112

Geraamd resultaat

545.845

550.323

4.593

531.695

531.695

0

627.158

628.393

1.233