Ontwikkeling financiële positie

Balans en financiële positie

De omvang van de activa kent de komende jaren een dalend verloop. Dit komt met name door vrijval van beleggingen (financiële activa) en afbouw van grondposities (bouwgronden in exploitatie). Bij de Kadernota 2018 is besloten de verliesvoorzieningen grondexploitaties op basis van eindwaarde op te nemen. Dit leidt tot een eenmalig verlaging van de activa in 2018 en daarna een constant beeld op de verliesvoorzieningen.

De materiële vaste activa kennen een licht oplopend verloop, doordat vanaf 2017 ook maatschappelijk nut investeringen worden geactiveerd. Dit betreft bijvoorbeeld de investeringen in wegen (die voorheen direct in de exploitatie werden verantwoord). Een groot deel van deze maatschappelijk nut investeringen wordt gedekt uit bestemmingsreserves (reserve SI en reserve Wegen). Omdat de reserve Afschrijving (via de bestemmingsreserve Wegen) jaarlijks vanuit de exploitatie wordt gevoed neemt daarmee ook het eigen vermogen toe.

Het eigen vermogen blijft redelijk constant rond de € 400 miljoen. De algemene reserve, die daarbinnen valt kent wel een licht dalend verloop, waardoor een groter deel van het vermogen beklemd of bestemd is. Het vreemd vermogen neemt de komende jaren af, doordat langlopende leningen trapsgewijs worden afgelost. Voorlopig is geen herfinanciering nodig, omdat de geplande investeringen gedekt kunnen worden uit de liquide middelen die beschikbaar komen uit de vrijval van beleggingen. De schuldquote neemt af en de solvabiliteit (verhouding Eigen Vermogen/Totaal Vermogen) ligt toe, waardoor de financiële positie verbeterd.

In deze begroting is geen rekening gehouden met effecten van eventuele overdracht van de onderwijshuisvesting (om niet) aan de schoolbesturen en een eventuele verkoop van aandelen Eneco NV. Beide voorstellen hebben een grote impact op de balans. Feitelijk verandert de financiële positie van de gemeente nauwelijks, maar optisch heeft dit grote invloed op de balans en de kengetallen. Voor Eneco komt dat door het liquide maken van een stille reserve, waardoor het eigen vermogen enorm toeneemt; bij onderwijshuisvesting nemen de materiële vaste activa fors af met een gelijke afname van het eigen vermogen (door de overdracht van bestaand vastgoed om niet).

Concluderend kan gesteld worden dat de financiële positie van de gemeente Dordrecht gezond is en er voldoende ruimte is om onverwachte tegenvallers op te kunnen vangen.