Ontwikkeling financiële positie

Geprognosticeerde balans

Onderstaande tabel sluit aan op de balans uit de Jaarrekening 2016 en geeft voor het lopende boekjaar 2017, het begrotingsjaar 2018 en de drie jaren opvolgende jaren een geprognosticeerde begin- en eindbalans. De prognose van de balans heeft niet dezelfde mate van detail als de jaarrekening, maar geeft de raad meer inzicht in de ontwikkeling van het balanstotaal, de vermogenspositie, investeringen, het aanwenden van reserves en voorzieningen, en de financieringsbehoefte.

(bedragen x € 1.000)

Jaarrekening 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Activa per 31/12

Immateriële & Materiële vaste activa

634.716

626.756

628.134

639.014

646.719

654.727

- Afschrijvingen

-16.928

-16.476

-16.896

-17.852

-17.900

-17.688

- Afwaarderingen

-7.775

0

-2.500

0

0

0

- Investeringen / desinvesteringen / bijdr derden

16.743

35.854

40.276

14.557

13.907

10.931

- Vertraging / verschuiving investeringen

0

-18.000

-10.000

11.000

12.000

5.000

Financiële vaste activa; deelnemingen

19.698

19.698

19.698

19.698

19.698

19.698

Financiële vaste activa; uitzettingen & beleggingen

109.128

94.196

52.449

50.817

39.909

27.491

Vlottende activa:

- Bouwgronden in exploitatie

93.552

97.954

88.875

82.298

75.317

65.812

- Verliesvoorziening bouwgronden in exploitatie

-52.794

-52.632

-60.718

-60.718

-60.718

-60.718

- Voorraden magazijn

543

500

500

500

500

500

- Vorderingen

72.287

45.000

45.000

45.000

45.000

45.000

- Liquide middelen

96

0

0

0

0

0

- Overige vlottende activa (sluitpost)

16.479

10.149

10.181

10.686

10.567

10.248

Totale activa

885.745

843.000

795.000

795.000

785.000

761.000

Passiva per 31/12

Eigen vermogen:

- Algemene reserve

22.558

27.886

18.286

17.536

16.866

16.866

- Algemene reserve grondbedrijf

3.686

11.834

7.517

8.172

11.173

9.069

- Bestemmingsreserves

398.833

372.675

369.478

370.214

372.989

378.070

- Resultaat

4.593

-1.915

1.233

585

2.014

1.254

Voorzieningen

8.114

15.258

16.863

18.384

20.961

23.450

- toevoegingen aan voorzieningen

9.004

4.523

3.270

3.747

4.272

2.714

- onttrekkingen aan voorzieningen

-1.860

-2.918

-1.749

-1.171

-1.782

-12.418

Langlopende leningen (bestaande portefeuille)

329.236

315.209

301.404

287.840

274.243

235.611

- Aflossingen langlopende leningen

-14.027

-13.805

-13.564

-13.597

-38.631

-43.404

- Nog aan te trekken langlopende leningen

0

0

0

0

0

30.000

Vlottende passiva

Kortlopende schulden (kasgeldleningen)

50.000

40.000

38.000

37.000

37.000

37.000

Overige kortlopende schulden

24.194

24.000

24.000

24.000

24.000

24.000

Overige vlottende passiva (sluitpost)

51.413

50.253

30.262

42.290

61.897

58.787

Totaal passiva

885.745

843.000

795.000

795.000

785.000

761.000