Ontwikkelingen activa en kapitaallasten

Investeringen met economisch nut en maatschappelijk nut

De volgende tabel geeft inzicht in het (verwachte) verloop van de boekwaarden van de verschillende categorieën activa per jaareinde.

Boekwaarde per 31-12 (x € 1.000)

Jaarrekening 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Immateriële Vaste Activa

Bijdrage aan activa in eigendom van derden

750

592

592

434

342

246

Onderzoekskosten i.c.m. STRAV

3.091

4.303

4.620

3.892

3.872

3.907

Totaal Immateriële Vaste Activa

3.841

4.896

5.211

4.326

4.214

4.153

Materiële Vaste Activa met economisch nut

GWW-Werken; Economisch nut met heffing

75.381

78.159

78.383

78.512

78.829

76.152

Machines apparaten installatie; Ec.nut met heffing

25

23

20

18

15

12

Overige materiële activa; Ec. nut met heffing

120

648

629

557

482

405

Erfpachtgronden

39.293

39.293

39.293

39.293

39.293

39.293

Gronden en terreinen

27.326

28.276

28.276

28.276

28.276

28.276

Woonruimten

4.716

3.719

3.075

2.165

2.069

1.974

Bedrijfsgebouwen

354.027

354.493

346.371

339.239

331.731

325.051

GWW-Werken; Economisch nut zonder heffing

11.737

13.980

17.868

20.662

20.285

20.231

Vervoersmiddelen; Ec. nut zonder heffing

757

809

801

892

1.034

1.057

Machines apparaten installatie; Ec. nut zonder hef

32.528

30.671

28.420

25.844

23.601

21.498

Overige materiële activa; Ec. nut zonder heffing

10.346

10.909

9.829

8.516

8.242

7.164

vertragingen / verschuivingen investeringen

0

-9.000

-14.000

-8.500

-2.500

0

Totaal Mat. Vaste Activa met economisch nut

556.256

551.980

538.966

535.475

531.357

521.113

Materiële Vaste Activa met maatschappelijk nut

GWW-Werken; Maatschappelijk nut

26.170

43.333

71.271

77.653

83.796

89.845

Machines apparaten installatie; Maatschap. nut

5.940

7.169

7.743

7.889

8.023

8.061

Overige materiële activa; Maatschappelijk nut

0

133

200

163

124

84

vertragingen / verschuivingen investeringen

0

-9.000

-14.000

-8.500

-2.500

0

Totaal Mat. Vaste Activa met maatschappelijk nut

32.110

41.636

65.214

77.205

89.443

97.990

Materiële Vaste Activa Gronden

Strategische verwervingen; grond incl.sloop opstal

34.550

29.623

29.623

29.713

29.713

29.713

Totaal Mat. Vaste Activa Gronden

34.550

29.623

29.623

29.713

29.713

29.713

Financiële Vaste Activa

Kapitaalverstrekking; deelnemingen

19.698

19.698

19.698

19.698

19.698

19.698

Leningen aan (UG); woning(bouw)corporaties

11.513

10.616

9.720

8.824

7.928

7.032

Leningen aan (UG); overige verbonden partijen

199

189

179

169

159

149

Leningen aan (UG); overige langlopende

8.265

7.659

7.054

6.449

5.844

5.239

Overige uitzettingen rentetypische looptijd >= 1 j

73.615

59.115

20.240

20.240

11.000

0

Leningen aan (UG); Overheden (wet Fido)

15.536

15.536

13.620

11.704

9.788

7.872

Totaal Financiële Vaste Activa

128.826

112.815

70.512

67.085

54.418

39.991

TOTAAL VASTE ACTIVA

755.584

740.949

709.526

713.804

709.144

692.960

Vlottende Activa

Onderhanden werken; grondexploitaties (BIE)

93.552

97.954

88.875

82.298

75.317

65.812

(Verlies)voorziening; grondexploitaties (BIE)

-52.794

-52.632

-60.718

-60.718

-60.718

-60.718

Totaal Vlottende Activa

40.758

45.322

28.157

21.580

14.599

5.094

TOTAAL VASTE en VLOTTENDE ACTIVA

796.342

786.271

737.683

735.384

723.743

698.054