Overige lokale heffingen

Jaarlijks worden de tarieven voor de diverse heffingen door de raad bij de kadernota vastgesteld voor het komende begrotingsjaar en verwerkt in de heffingsverordeningen.

Heffing

Indexatie

Hondenbelasting

zie separate raadsvoorstel

Leges KCC

1,7%

Leges omgevingsvergunning

1,7%

Leges APV en overige

1,7%

Lijkbezorgingsrechten

gem. 3%

Marktgeld - markt- en wachtlijsttarieven (uitgezonderd reclamegelden)

10,0%

Marktgeld - overige

1,7%

Parkeerbelastingen

1,7%

Precariobelasting (uitgezonderd kabels en leidingen algemeen nut)

1,7%

BIZ
Wegens het succes van BIZ Louterbloemen met Duivelseiland en de in 2017 opgerichte BIZ Krabbepolder/Zeehaven(Zuid) worden de mogelijkheden voor uitbreiding van de organisatiegraad van bedrijven in het WDO gebied verkend via een draagvlakmeting onder de bedrijven die nog geen deel uitmaken van een BIZ. Bij een positieve uitkomst is het de bedoeling dat er op 1 januari 2018 twee nieuwe BIZ'zen worden opgericht waar Dordtse Kil I, II, Amstelwijck-West en de bedrijven aan de Handelskade onder vallen. De tarieven zijn gekoppeld aan de onroerende zaakbelastingen en zullen opnieuw worden berekend op basis van de BIZ-plannen 2017 – 2021.

Hondenbelasting
De Verordening Hondenbelasting 2018, met daarin verwerkt het amendement 'Rem op Dordtse hondenbelasting' en de motie 'Verlaag Dordtse hondenbelasting', zal zo spoedig mogelijk separaat worden aangeboden aan de raad.

Marktgelden
In 2015 heeft de raad besloten de Dordtse Markten meer kostendekkend te organiseren omdat het ambitie- en kostenniveau beduidend hoger was dan de beschikbare budgetten. Dit heeft geresulteerd in het verhogen van de markttarieven en wachtlijsttarieven (uitgezonderd de reclamegelden) in 2016 en 2017 met jaarlijks 10% en de tarieven voor elektra in 2016 en 2017 met jaarlijks 50%. Op basis van het raadsbesluit van 2015 verhogen we in 2018 de markttarieven en wachtlijsttarieven nogmaals met 10%. De overige tarieven volgen de inflatie van 1,7%, conform de Kadernota 2018.

Leges APV en overige
Zoals in de Kadernota 2018 (pagina 10 onder k.) aangegeven wordt er momenteel gewerkt aan het, waar mogelijk, meer kostendekkend maken van deze categorie heffingen en de gevolgen daarvan. We verwachten niet dat dit al in 2018 tot resultaat leidt.

Lijkbezorgingsrechten
De Heffingsverordening Essenhof 2018, met daarin opgenomen de tarieven voor de lijkbezorgingsrechten, is tezamen met het Plan Essenhof 2018- 2033 en de bijbehorende strategische opgaven aangeboden aan de raad in combinatie met de gelijktijdig vast te stellen meerjarenbegroting Essenhof 2018 – 2022 (zie RIS-dossier 2018685).

Precariobelasting
Met ingang van 2016 heft Dordrecht precariobelasting over kabels en leidingen van nutsbedrijven in gemeentegrond. Het Rijk heeft echter besloten dat deze vorm van precariobelasting na een periode van vijf jaren moet zijn afgebouwd. Deze overgangsregeling biedt zo de mogelijkheid om geleidelijk de inkomstenderving vanwege het afschaffen van deze vorm van precariobelasting, op te kunnen vangen. In deze periode mag enkel het tarief dat op 10 februari 2016 van toepassing was, worden geheven. Het tarief voor precariobelasting op leidingen van algemeen nut is daarmee vastgesteld op € 2,68 per strekkende meter (gebaseerd op het aantal strekkende meters over het belastingjaar 2016) tot en met 2021.