Vergelijking woonlasten 2017

Belastingcapaciteit

Onderstaande tabel betreft één van de vijf kengetallen die het gemakkelijker moet maken inzicht te verkrijgen in de financiële positie en over de baten en lasten van de gemeente. De belastingcapaciteit geeft inzicht in de mate waarin bij het voordoen van een financiële tegenvaller in het volgende begrotingsjaar kan worden opgevangen of ruimte is voor nieuw beleid. Deze wordt berekend door de totale woonlasten meerpersoonshuishouden te vergelijken met het landelijk gemiddelde, uitgedrukt in een percentage. Voor de kolommen 2016 en 2017 is aangesloten bij de cijfers zoals ze opgenomen zijn in de Atlas van de lokale lasten van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO). De kolom 2018 betreft een doorkijk op basis van de indexeringen conform vastgestelde P&C-documenten en belastingvoorstellen. Met een bestendig percentage van 90% ten opzichte van het landelijk gemiddelde blijven we in lijn met onze ambitie om op het terrein van de lokale lasten een terughoudend tarievenbeleid te voeren.

Bedragen x € 1

2016

2017

2018

A

OZB-lasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde

202

205

198

B

Rioolheffing voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde

172

173

180

C

Afvalstoffenheffing voor een gezin

270

271

276

D

Eventuele heffingskorting

0

0

0

E

Totale woonlasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde (A+B+C-D)

644

649

654

F

Woonlasten landelijke gemiddelde voor gezin in t-1 (dus 2015, 2016 en 2017)

716

723

723

Woonlasten t.o.v. landelijke gemiddelde jaar er voor (E/F) x 100%

90%

90%

90%