Berekening kostendekkendheid van een heffing

In deze paragraaf wordt de berekening van tarieven van heffingen, die hoogstens kostendekkend mogen zijn, inzichtelijk gemaakt. In het onderstaande overzicht is per heffing de boekhoudkundige kostendekkendheid bepaald. Bij deze bepaling zijn de betaalde BTW bedragen, al dan niet gecompenseerd vanuit het BTW-compensatiefonds (BCF), meegenomen.

Overheadtoerekening
De overheadtoerekening is op dezelfde wijze toegepast als vorig jaar. De overheadtoerekening is gebaseerd op de ureninzet van het directe personeel. Daarbij is onderscheid gemaakt in binnen- en buitenfuncties (zonder werkplek). De buitenfuncties krijgen een opslag die de helft bedraagt van die van de binnenfuncties. Dit omdat aan die functies redelijkerwijs minder overhead kan worden toegerekend. De ureninzet is ongewijzigd ten opzichte van vorig jaar. Na de reorganisatie zal dit worden herijkt. In tegenstelling tot vorig jaar is de toerekening van overhead aan de programma's niet meer in de begroting verwerkt. De totale overhead is zichtbaar op het overzicht overhead. De omvang van de overhead is gebaseerd op de voorgeschreven definitie. Belangrijke notie blijft dat wat juridisch toerekenbaar is aan een tarief kan afwijken van hetgeen in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) onder de definitie overhead wordt opgenomen.

Berekening van kostendekkendheid van een heffing

Bedragen x € 1.000

Afvalstoffenheffing

Rioolheffing

Marktgeld

Lijkbezorgingsrechten

Legesverordening (titel I)

Legesverordening (titel 2)

Legesverordening (titel 3)

Parkeerbelasting

Kosten taakveld

14.774

10.617

348

2.421

5.085

2.098

295

1.500

Inkomsten taakveld (niet zijnde de heffing)

-505

-279

-39

-498

-2.693

0

0

0

Directe kosten taakveld

14.269

10.338

309

1.923

2.392

2.098

295

1.500

Overhead

244

961

268

753

5.304

259

0

370

BTW

2.615

893

2

126

0

0

0

0

Indirecte kosten taakveld

2.859

1.854

270

879

5.304

259

0

370

Totale kosten taakveld

17.128

12.192

579

2.802

7.696

2.357

295

1.870

Opbrengst heffingen

14.338

11.428

258

2.680

2.712

1.643

105

814

Dekkingspercentage (2018)

84%

94%

45%

96%

35%

70%

36%

44%

Dekkingspercentage (2017)

85%

96%

43%

90%

33%

61%

89%

44%

Bij de lijkbezorgingsrechten en bij de Legesverordening (titel 3) is sprake van afwijkingen in het dekkingspercentage ten opzichte van de Begroting 2017. Bij de lijkbezorgingsrechten is dit het gevolg van het opheffen van het 'gesloten systeem Essenhof' (Kadernota 2018, pagina 21 onder a). In 2017 was bij de lasten een toevoeging aan de bestemmingsreserve Essenhof opgenomen, waardoor het dekkingspercentage lager was. Bij de Legesverordening (titel III) is dit het gevolg van het besluit bij de Kadernota 2018 om de opbrengsten in 2018 eenmalig te verlagen (Kadernota 2018, pagina 8 onder k).