Gemeentelijke belastingopbrengsten

In 2018 is 16% van alle begrote inkomsten afkomstig uit lokale heffingen. Hiervan zijn 41% ongebonden inkomsten, hieraan is geen specifiek bestedingsdoel gekoppeld. Lokale heffingen vormen daarmee een belangrijke inkomstenbron voor de gemeente. De verschillen tussen 2018 en 2017 in de tabel geven geen indicatie van de stijging of daling van de tarieven, maar van de totale opbrengst. Hierbij spelen factoren zoals ontwikkelingen in de WOZ-waarde en areaaluitbreiding een rol.

Bedragen x € 1.000

Heffingsoort

Rekening 2016

Begroting na wijziging 2017¹

Begroting 2018²

Mutatie 2018
t.o.v. 2017

Algemene dekkingsmiddelen

(ongebonden heffingen)

Ozb eigenaren niet-woningen

6.838

6.797

6.913

116

Ozb gebruikers niet woningen

5.006

4.727

4.808

81

Ozb eigenaren woningen

11.285

11.182

11.553

371

Subtotaal ozb

23.129

22.706

23.274

568

Hondenbelasting

555

592

592

-

Precariobelasting

6.178

6.158

6.176

18

Subtotaal ongebonden heffingen

29.862

29.456

30.042

586

Gebonden heffingen

Afvalstoffenheffing

14.096

14.097

14.338

241

Rioolheffing/-recht

10.918

10.988

11.428

440

Lijkbezorgingsrechten

2.947

2.806

2.674

132-

Leges omgevingsvergunning

2.347

1.401

1.643

242

Leges KCC

2.417

2.630

2.697

67

Leges APV en overige leges

93

358

146

212-

Parkeerbelastingen³

10.292

9.798

10.114

316

Marktgelden

248

239

258

19

Bedrijven InvesteringsZones

36

145

145

0

Reclamebelasting

104

115

115

0

Subtotaal gebonden heffingen

43.498

42.577

43.558

981

TOTAAL

73.360

72.033

73.600

1.567

  1. Inclusief bijstelling Bestuursrapportage 2017.
  2. Inclusief bijstellingen Kadernota 2018 en Bestuursrapportage 2017.
  3. Deze categorie bestaat uit zowel de publiekrechtelijke parkeerbelasting als de privaatrechtelijke parkeergelden.