Ontwikkelingen en rijksbeleid

Verruiming gemeentelijk belastinggebied
In 2015 zijn diverse studies gepubliceerd die onder andere adviseren tot meer ruimte voor belastingen op lokaal niveau. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en de staatssecretaris van Financiën hebben in 2016 in reactie hierop aan de Kamer een aantal eerste overwegingen geschetst die een rol spelen bij de hervorming van de gemeentebelastingen. De belangrijkste onderdelen uit de brief – de schuif van inkomstenbelasting naar gemeentebelastingen, de introductie van twee brede heffingen, het mechanisme om lasteninflatie en afwenteling te voorkomen en het afschaffen van kleine gemeentelijke belastingen – hebben wetgevingsconsequenties. De fundamentele keuzes daarover zijn bij uitstek keuzes die zijn voorbehouden aan een nieuw kabinet. Het betreft zowel budgettair een majeure operatie als ook op het gebied van het inpassen van de effecten in het koopkrachtbeleid, eventueel met lastenverlichting.