Woonlasten (lokale lasten)

De onroerende-zaakbelastingen, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing vormen samen de woonlasten. Deze heffingen bepalen het leeuwendeel van de gemeentelijke belastingopbrengsten en bepalen daarmee ook grotendeels de lokale lastendruk. In onderstaande tabel wordt de ontwikkeling van de woonlasten voor meerpersoonshuishoudens weergegeven. Bij de berekening van de woonlasten voor 2018 zijn de bij de Begroting 2016 en Kadernota 2018 vastgestelde indexeringen gehanteerd afgezet tegen de laatst berekende gemiddelde WOZ-waarde. Uit de tabel blijkt dat de gemiddelde woonlasten in Dordrecht in 2018 met 1,7% zullen stijgen ten opzichte van 2017.

Bedragen x € 1

2015

2016

2017

Indexering

2018

Gem. WOZ-waarde

153.000

158.000

162.000

OZB-eigenaar

202,27

199,05

198,61

1,7%

197,96

Afvalstoffenheffing

258,24

269,52

271,32

1,7%

275,88

Rioolheffing eigenaar

90,20

90,81

91,40

4,00%

95,06

Rioolheffing gebruiker

80,52

81,00

81,48

4,00%

84,72

Ontwikkeling lastendruk

631

640

643

654

Stijging

1,3%

1,4%

0,5%

1,7%