Kwijtschelden van gemeentelijke belastingen

Wanneer een belastingplichtige als gevolg van financiële omstandigheden niet in staat is een belastingaanslag geheel of gedeeltelijk te betalen, kan gehele of gedeeltelijke kwijtschelding worden verleend. Onze gemeente hanteert de zogeheten 100%-norm, wat betekent dat inwoners met een inkomen op bijstandsniveau in beginsel voor kwijtschelding in aanmerking komen. Er vindt ook een vermogenstoets plaats. Een groot deel van de kwijtscheldingen wordt geautomatiseerd getoetst met als doel om zo de administratieve lasten voor de burger te verminderen en de afhandeltermijnen te verkorten. Gemeenten mogen zelf bepalen voor welke belastingen kwijtschelding wordt verleend. In Dordrecht kan kwijtschelding worden verleend voor: onroerendezaakbelastingen, afvalstoffenheffing, rioolheffing gebruikers/eigendom en leges voorrangsverklaring.

Bedragen x € 1.000

Werkelijk

Begroting

Begroting

Heffingsoort

2016

2017

2018

Onroerende zaakbelasting

27

30

30

Afvalstoffenheffing

1.545

1.050

1.600

Rioolheffing

462

465

465

Totaal

2.034

1.545

2.095