Gemeentelijk vastgoed

Het beheer en onderhoud van het gemeentelijk vastgoed gebeurt door het Vastgoedbedrijf (VGB). In mei 2016 is de nieuwe Vastgoednota (2016-2018) door de raad vastgesteld. In deze nota zijn de uitgangspunten ten aanzien van het onderhoud vastgelegd. De implementatie van de Vastgoednota (2016-2018) is een kerntaak van het VGB. Belangrijk speerpunt is het streven de vastgoedportefeuille substantieel te verkleinen door middel van de verkoop van panden. Derhalve is het streven om in 2018, 13 objecten te verkopen.

Door een wetswijziging is er voor de gemeente sinds 1 januari 2015 geen rol meer bij het onderhoud van schoolgebouwen.

Het bezit van het VGB is zeer divers en bestaat nu nog uit 125 complexen en 12 woonwagenlocaties. De diversiteit blijkt uit onderstaande voorbeelden van een aantal complexen die deel uitmaken van het gemeentelijk bezit:

Kerncijfers

• Het Stadhuis

• Dordrechts Museum

• Het Stadskantoor

• "Hof van Nederland" Museum

• Parkeergarages

• "Huis ter Merwede" (Ruïne)

• Gymzalen

• "Sportboulevard" (IJshal/Zwembad/Sporthal)

• Ateliers

• "Het Energiehuis" Theater/Popcentrum

• Woonwagenlocaties

• "De Holland" Nationaal onderwijs museum"

Beheer en onderhoud van het areaal
Het beheer en onderhoud wordt planmatig georganiseerd en is gericht op het actueel houden van de functionaliteiten. Voor elk pand is hiervoor een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) opgesteld met als uitgangspunt 'niveau 3' conform de NEN 2767 norm. Aan de hand van jaarplannen wordt bepaald welk onderhoud daadwerkelijk wordt uitgevoerd.

In de Vastgoednota is vastgelegd dat onderscheid wordt gemaakt tussen af te stoten en te behouden complexen. Bij de af te stoten panden is op basis van de bestaande MJOP's een taakstellend budget vastgesteld waarbij de functionaliteit, veiligheid en afspraken met zittende huurders zijn gewaarborgd en wordt voorkomen dat er vervangingen worden gedaan die achteraf niet zinvol blijken te zijn. Per jaar wordt bij de panden die in de portefeuille blijven bepaald wat er daadwerkelijk aan onderhoud wordt uitgevoerd.

Wat gaan we doen in 2018?

  • Contractonderhoud aan liften, CV installaties en luchtbehandelingsinstallaties.
  • Uitvoeren planmatig onderhoud aan vastgoed conform jaarplanning zoals schilderwerk, herstel van dakbedekkingen en kozijnen en het vervangen van CV installaties en luchtbehandelingsinstallaties.
  • Uitvoeren van 40 her-inspecties in verband met het vaststellen van het jaarplan 2019.
  • Alle MJOP's worden geactualiseerd, volgens de uitgangspunten uit de Vastgoednota 2016-2018
  • Het uitvoeren van huurdersmutaties.
  • Het uitvoeren van extra opdrachten via projectvoorstellen, alsmede het oplossen van storingen in het kader van dagelijks onderhoud.
  • Dispositie panden: 13 objecten uit de portefeuille zullen ter verkoop worden aangeboden.