Speelvoorzieningen

Overeenkomstig de nota 'Speelruimtebeleid Dordrecht 2013 – 2022' streeft de gemeente naar een woonomgeving met kwalitatief en kwantitatief goede speelruimte. De speelvoorzieningen zijn bedoeld voor kinderen uit verschillende leeftijdsgroepen. Daarbij wordt gestreefd naar een evenwichtige verdeling van de speelvoorzieningen over de wijken in relatie tot de huidige en toekomstige kinderaantallen.

Kerncijfers

Aantal speelplekken

366

Aantal speeltoestellen

972

Aantal sporttoestellen

273

Beheer en onderhoud van het areaal
De voorzieningen in Dordrecht voldoen aan de wettelijke kaders en zijn in goede staat van onderhoud. Speeltoestellen worden in Dordrecht vier maal per jaar geïnspecteerd conform de wettelijke veiligheidseisen. De afgelopen jaren is vooral geïnvesteerd in duurzame voorzieningen, waardoor de kwaliteit ook op de lange termijn wordt geborgd. Hierbij wordt natuurlijk rekening gehouden met de technische noodzaak tot onderhoud of vervanging en de behoefte die er bij bewoners is.

Wat gaan we doen in 2018?

  • Regulier onderhoud.
  • Onderhoud aan kunstgrasondergronden, valdempende ondergronden en zandondergronden.
  • Onderhoud zandbakken (verversen zand).
  • Controleren van alle speel- en sporttoestellen op technische staat en veiligheid.
  • Op basis van de veiligheidsinspectie en maatschappelijke ontwikkelingen wordt in januari 2018 een lijst opgemaakt van her in te richten speelplekken.
  • Herinrichten van verschillende speelplekken (nader te bepalen).