Wegen

Het ‘Integraal Wegenbeheerprogramma 2010-2019’ is leidend bij de uitvoering van onderhoud. Dit programma duidt op een toename van het noodzakelijk onderhoud aan zowel asfaltwegen als elementverhardingen. In 2016 is het jaarlijks budget voor groot onderhoud opgehoogd met € 5 miljoen. Een deel hiervan is gekapitaliseerd voor de uitvoering van de hoofdas Merwedestraat-Oranjelaan-Oranjepark. De dekking van deze significante impuls vindt plaats door precarioheffing op kabels en leidingen van nutsbedrijven. Dit heeft ertoe geleid dat de jaarlijkse afname van de visuele kwaliteit van de wegen tot stilstand is gebracht. De raad is geïnformeerd over de staat van het wegonderhoud, waarbij ook een risicoanalyse is uitgevoerd. De systematiek van risicoanalyse dient nu als basis voor de programmering, met als doel de achterstand in het wegonderhoud te verminderen. In het kader van het uitwerken van een denkrichting voor het kleiner maken van de onderhoudsopgave hebben de afgelopen 2 jaar verschillende asfaltonderzoeken plaatsgevonden. Bedoeling is de maatregelen uit het onderzoek te vergelijken met de cyclusberekening die in de programmering van het groot onderhoud zijn gebruikt. Aandachtspunten hierbij zijn: procesborging, inkomstengenerering, versobering inrichting, samenspraak en participatie, terugdringen van het gebruik en innovatie.

Kerncijfers

Verhardingstype

Oppervlak in m2

Asfalt

2.055.585

Cementbeton

5.375

Elementen

3.322.598

Onverhard

817

Halfverhard

11.509

Totaal

5.395.067

Beheer en onderhoud van het areaal
De noodzaak voor wat betreft de technische staat om te blijven investeren in wegonderhoud is duidelijk. Aandachtspunt daarbij is de aanpak van de grootste knelpunten. Bij het maken van keuzes is veiligheid een belangrijke factor. Verder wordt gezocht naar nieuwe, innovatieve manieren van wegonderhoud. De kwaliteit van het wegenareaal is aan schommelingen onderhevig. Deze schommelingen ontstaan vooral op de scheiding tussen de schade-categorieën. De afgelopen drie winters waren vrij zacht, waardoor er in 2015, als ook de winter 2016/2017 nauwelijks vorstschade is geweest. Door het aanbrengen van slijtlagen en het vullen van scheuren is het asfalt voldoende dicht gemaakt om in milde winters de schade te beperken.

In onderstaande tabel wordt de Dordtse beeldkwaliteit beoordeeld en vergeleken met de maximaal toelaatbare percentages die door het CROW zijn vastgesteld. Conclusie is dat de verbetering die in 2015 zichtbaar is, in 2016 is bestendigd. In 2017 wordt, gezamenlijk met de andere Drechtsteden, het huidige beheersysteem vervangen voor een nieuw beheersysteem. Alle bestanden worden omgezet naar het nieuwe systeem. Naast het vervangen van het beheersysteem vindt ook de landelijke overgang plaats naar een nieuwe digitale kaart (Basisregistratie Grootschalige Topografie - BGT). Daarvoor is landelijk een nieuwe indeling voor de beheersystematieken ontworpen, het Informatiemodel Beheer Openbare Ruimte (IMBOR). De Drechtsteden hebben daarvoor als proefproject gefungeerd. Om die reden is het beheersysteem sinds eind maart uit de lucht en heeft in 2017 geen inspectie van het wegareaal plaatsgevonden.

Beheer en onderhoud van het areaal

Voldoende

Matig

Richtlijn overschreden

Richtlijn ernstig overschreden

Resultaat 2013

81%

4%

2%

13%

Resultaat 2014

80%

4%

2%

14%

Resultaat 2015

87%

1%

1%

11%

Resultaat 2016

86%

2%

1%

11%

Resultaat 2017

- niet gemeten -

Max. toelaatbaar:

81-88%

7-11%

5-8%

0%

Wat gaan we doen in 2018?

  • Uitvoeren van regulier onderhoud van wegen.
  • Uitvoeren van grote projecten volgens jaarschijf 2018 van de Meerjaren Onderhoud Planning (MOP). Voorbeelden van uit te voeren projecten zijn: Lange Gelderse Kade, Riouwstraat, Groen van Prinstererweg.
  • Starten met de voorbereiding van grote projecten volgens jaarschijf 2019 en 2020 van de MOP.
  • Verder uitwerken van denkrichtingen voor het kleiner maken van de financiële opgave voor wegen in de komende jaren zoals ontwikkeld in de wegennota.