Weerstandsvermogen

Ontwikkeling weerstandsvermogen

De weerstandsratio komt bij de Begroting 2018 uit op een verwachte stand van 1,0. Dat is gelijk aan de met de raad afgesproken normratio van 1,0.

Deze stand is een lichte verbetering ten opzichte van de stand uit de Kadernota 2018. De verbetering wordt veroorzaakt door een iets verlaagd risicoprofiel en een hogere verwachte stand van de algemene reserve in het begrotingsjaar.

De berekeningen van de ratio kennen steeds een belangrijke nuancering: de rapportage omtrent het weerstandsvermogen is altijd een momentopname. Nieuwe projecten, economische ontwikkelingen en investeringsbeslissingen kunnen het risicoprofiel beïnvloeden waardoor het weerstandsvermogen aan tussentijdse fluctuaties onderhevig is.

Zo spelen er diverse ontwikkelingen die binnen een tijdsbestek van enkele jaren zowel een positieve als negatieve invloed kunnen hebben op de vermogenspositie en hiermee de ratio van het weerstandsvermogen. Te denken valt hierbij aan te nemen besluiten en verwachtingen omtrent:

  • de werkelijke impact van de grote decentralisaties en hiermee gepaard gaande financiële afwegingen.
  • de realisatie van diverse al ingeboekte taakstellingen, waaronder die op de verdergaande regionale samenwerking (onder andere de Veiligheidsregio).
  • het definitieve jaarrekeningresultaat 2017.
  • het structureel sluitend krijgen en houden van de meerjarenbegroting 2018-2021.

In de paragraaf Grondbeleid wordt separaat uitleg gegeven over de ontwikkeling van het risicoprofiel en de algemene reserve van het Grondbedrijf in 2018.