Schuldontwikkeling

Voor een (langdurig) financieringstekort dient de gemeente geld te lenen. Voordat we daartoe over gaan benutten we eerst de wettelijk toegestane ruimte binnen de kasgeldlimiet. Zie voor verdere toelichting hierover de beschouwing onder 'risicobeheersing'.

Leningmutaties

Bedragen x € 1.000

2018

2019

2020

2021

Schulden lang 1-1

301.404

287.840

274.243

235.612

Aflossingen

13.564

13.597

38.631

43.404

Nieuwe leningen

0

0

0

0

Schulden lang 31-12

287.840

274.243

235.612

192.208

Schulden kort (kasgeldleningen)

40.000

38.000

37.000

37.000

De aflossingstoename in 2020 en 2021 houdt verband met een aflossing ineens van € 25 miljoen bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). In 2021 moet een BNG lening van € 30 miljoen afgelost worden. De precieze momenten waarop (delen van) investeringskredieten nodig blijken, zijn van grote invloed op de werkelijke leenbehoefte. Vooralsnog gaan we er vanuit dat, door de vrijval van beleggingen, de komende jaren geen nieuwe leningen nodig zijn.