Rente

Renteoverzicht

Onderstaand renteschema geeft inzicht in de rentelasten van externe financiering, het renteresultaat en de wijze van rentetoerekening. Om aansluiting te maken op het totaal van het taakveld treasury zijn aan het standaardoverzicht nog twee regels toegevoegd.

Overzicht rente Begroting 2018

2018

2019

2020

2021

a1. De externe rentelasten over de lange financiering

9.991

9.600

9.138

7.720

a2. De externe rentelasten over de korte financiering

-

100

100

100

b1. De externe rentebaten

-2.598

-1.828

-1.453

-996

Totaal door te rekenen externe rente

7.393

7.873

7.785

6.824

c1. De rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend

-1.284

-1.170

-1.005

-878

c2. Correctie i.v.m. verwachte afwijking rentepercentage grondexploitaties (jaarlijkse herrekening)

68

78

96

181

c3. Resultaat projectfinanciering Trivire en Yulius (lasten en baten naar eigen taakveld)

-2

-3

-4

-11

Saldo door te rekenen externe rente in renteomslag

6.175

6.778

6.872

6.116

d1. (Bespaarde) rente over eigen vermogen

11.069

10.551

10.370

10.053

d2. Rente over voorzieningen (gewaard. op contante waarde)

-

-

-

-

De aan taakvelden (programma’s incl. overzicht Overhead) toe te rekenen rente

17.244

17.329

17.241

16.170

e1. De werkelijk aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag obv afgerond percentage)

-19.874

-20.449

-20.389

-20.251

e2. Stelpost i.v.m. vertraging uitvoering investeringen vorig dienstjaar

300

300

300

300

Renteresultaat op het taakveld treasury cf. BBV

-2.330

-2.821

-2.847

-3.781

f1. Toegerekende rente aan financiële vaste activa (binnen het taakveld treasury)

591

591

591

591

f2. Dividenden en winstuitkeringen op taakveld treasury (buiten renteomslag)

-8.668

-8.668

-10.428

-8.668

Saldo taakveld treasury

-10.407

-10.898

-12.684

-11.859

Toelichting:
a.
Dit zijn de werkelijke rentekosten van de huidige leningenportefeuille. De rentekosten kennen een dalend verloop doordat met de vrijvallende beleggingen de leningen worden afgelost en daar geen nieuwe financiering voor in de plaats komt. De rente op kasgeldleningen is momenteel negatief. Voor 2018 houden we rekening met een percentage van 0%. Voor de jaren daarna met 0,25%.
b1.
Dit onderdeel betreft de rentebaten. Hieronder valt de rente die ontvangen wordt over uit- en doorgeleende gelden, waaronder Trivire, Yulius en leningen in het kader van het stimuleringsfonds volkshuisvesting en monumentenherstel. Daarnaast vallen hier ook de rendementen op de EZH- en duurzame beleggingen onder. Deze rendementen lopen de komende jaren af en de hoofdsommen vallen vrij. Enerzijds vervalt het rendement, anderzijds hoeft de gemeente hierdoor naar verwachting de komende jaren geen nieuwe leningen aan te trekken voor haar eigen financieringsbehoefte (waardoor de rentekosten onder a. afnemen).
c1.
Aan de bruto boekwaarde van de grondexploitaties wordt 1,26% rente toegerekend. Het percentage is gebaseerd op de Begroting 2017 en wordt voor de gehele looptijd van de grondexploitaties als basis genomen.
c2.
Dit betreft een correctie in de renteopstelling op de gehanteerde rente van 1,26% bij de begroting van de grondexploitaties. Vanuit de geprognosticeerde balans is het zuivere (verwachte) rentepercentage pér jaar berekend dat (naar verwachting) toegerekend moet worden aan de grondexploitaties. Het is op grond van het nieuwe Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) verplicht per jaar een nacalculatie toe te passen op twee decimalen nauwkeurig. Daarom is in de begrote renteopstelling een correctie gemaakt om zo dicht mogelijk bij de verwachte uitkomsten te begroten.
c3.
De leningen die aangetrokken zijn voor Trivire en Yulius en zijn door verstrekt (projectfinanciering), zijn voor zowel de rentelasten als de rentebaten apart toegerekend aan het bijbehorende taakveld (woningbouw en zorg).
d.
Betreft de bespaarde rente op het eigen vermogen. Deze is maximaal begroot op het gemiddelde rentepercentage op vreemd vermogen (2,73%) maal de omvang van het eigen vermogen per 1 januari van het betreffende jaar.
e.
Het totaal van toe te rekenen rente wordt gedeeld door de waarde van alle activa dat integraal gefinancierd is. Dit percentage wordt vervolgens afgerond op een veelvoud van 0,5%. Het afgeronde percentage wordt toegerekend aan alle taakvelden op basis van de waarde van de bijbehorende activa. Het verschil (door de afronding van het percentage), wordt zichtbaar als renteresultaat op het taakveld treasury.
f.
Binnen het taakveld treasury zijn een aantal lasten en baten opgenomen die buiten de renteberekening vallen. Om aansluiting te krijgen op het taakveld zijn deze onder de renteberekening toegevoegd. De lasten betreffen de omslagrente die toegerekend wordt aan de deelnemingen (met name Stedin, Evides). De baten bestaan uit de dividenduitkeringen van die partijen en een begrote winstuitkering op een aflopende langdurige belegging.