Risicobeheersing

De renterisiconorm

De gemeente loopt renterisico op het moment dat nieuwe leningen moeten worden aangetrokken (herfinanciering) of als een renteherziening van toepassing is. Om het renterisico te beheersen is in de Wet fido de renterisiconorm geformuleerd. Het doel van deze norm is het voorkomen van een overmatige afhankelijkheid van het renteniveau in één bepaald jaar, ter bescherming van de gemeentelijke financiële positie. Het renterisico is een optelsom van leningen met renteherziening en aflossingen.

Bedragen x € 1.000

Renterisico's

2018

2019

2020

2021

Renteherzieningen

-

-

-

-

Aflossingen

13.564

13.597

38.631

43.404

Renterisico

13.564

13.597

38.631

43.404

Berekening renterisiconorm

2018

2019

2020

2021

Begrotingstotaal

473.907

445.446

435.729

434.661

Wettelijk percentage

20%

20%

20%

20%

Renterisiconorm

94.781

89.089

87.146

86.932

Toetsing renterisico aan norm

2018

2019

2020

2021

Renterisico

13.564

13.597

38.631

43.404

Renterisiconorm

94.781

89.089

87.146

86.932

Ruimte binnen de norm

81.217

75.492

48.515

43.528

Toelichting: conform voorschrift van de Wet fido wordt het renterisico voor de komende vier jaar bepaald, waarbij de renterisiconorm alleen betrekking heeft op het totaal van de begroting van het komende jaar. Conclusie is dat voor 2018 (en bij het huidige begrotingstotaal ook voor de komende jaren) de ruimte volgens de toetsnorm in orde is. Omdat de aflossingen niet geherfinancierd hoeven te worden, is er voorlopig geen sprake van renterisico.