Rente

Rentepercentages

In de begroting wordt op diverse plekken met verschillende (rente)percentages gewerkt. Deze percentages zijn berekend op basis van de voorschriften uit het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).

Rekenpercentages

2018

2019

2020

2021

Verwachte rente grondexploitaties (2 decimalen exact o.b.v. geprognosticeerde balans)

1,19%

1,18%

1,14%

1,00%

Begrote rente grondexploitaties (lasten programma ruimtelijke ordening)

1,26%

1,26%

1,26%

1,26%

Maximaal rentepercentage bespaarde rente EV (werkelijke rente/schulden)

2,73%

2,67%

2,65%

2,52%

Omslagrente onafgerond (toe te rekenen rente/boekwaarde activa integraal gefinanicierd)

2,60%

2,54%

2,54%

2,40%

Afgerond op 0,5%

3,00%

3,00%

3,00%

3,00%