Risicobeheersing

Kredietrisico

Kredietrisico op leningen en beleggingen
Het kredietrisico richt zich op de kredietwaardigheid (en dus risicoprofiel) van de tegenpartijen bij financiële transacties. Kredietrisico's gelden bij uitzettingen (verstrekte leningen en beleggingen) en verleende garanties.

Bedragen x € 1.000

Verwachte boekwaarde per

% per

Risicogroep:

1-1-2018

31-12-2018

eind 2018

Woningcorporaties

10.588

9.635

18,4%

Financiële instellingen

60.390

20.240

38,6%

Overige instellingen volgens Treasurystatuut/gemeentelijk beleid

23.218

22.574

43,0%

Totaal

94.196

52.449

100,0%

Kredietwaardigheid
In de volgende tabellen wordt de gehele uitzettingenportefeuille naar kredietwaardigheid gespecificeerd. De tabel hieronder betreft de uitzettingen bij financiële instellingen; de daarop volgende de uitzettingen bij andere lenende partijen.

Kredietwaardigheid

Bedragen x € 1.000

Jaar

Jaar

Verwachte boekwaarde

Credit-ratings

Tegenpartij

aanvang

afloop

Coupon

1-1-2018

31-12-2018

S&P juni 2017

EZH-beleggingen

CLN ING Bank/GE Euro Capital

2008

2021

5,60%

11.000

11.000

A-/AA+

CLN RBS/GE Euro Capital

2008

2018

5,50%

11.000

0

BBB-/AA+

CLN Barclays/GE Euro Capital

2011

2020

3,15%

9.240

9.240

A-/AA+

Duurzame belegging

HBOS/FTSE 4 Good Europe 50 inc

2007

2018

4,50%

14.575

0

BBB+

*

UniCredit/Belair Sustainabele Fund

2007

2018

4,50%

14.575

0

BBB-

*

TOTAAL

60.390

20.240

De duurzame beleggingen betreffen duurzame garantieproducten via Oyens & Van Eeghen
* De weergegeven boekwaarde betreft de oorspronkelijke inleg van € 10 miljoen nominaal, vermeerderd met opgebouwd rendement dat per einddatum van de belegging ineens zal worden uitgekeerd.

Bij sommige partijen is na het moment van aankoop, de creditrating verlaagd. De daarmee verband houdende beleggingen mogen volgens de Wet fido worden gehandhaafd. Deze behoeven niet tussentijds verkocht te worden.

Bedragen x € 1.000

Lenende partij

1-1-2018

31-12-2018

Leningen SVN inz. Funderingsherstel

12.924

12.924

Yulius

7.009

6.375

Leningen NRF Dordrechts Restauratiefonds

2.827

2.827

Selfservice vervanging VOB

189

179

Stichting Sportvoorziening Dubbeldam

91

91

Leningen SVN Dichterskwartier iz PWV

67

67

Via SVN verstrekte Startersleningen

111

111

Totaal

23.218

22.574

Bij deze partijen is er een relatief beperkt risico. Het grootste risico zit op terugbetalingen van leningen voor startersherstel, maar die zijn op individueel niveau. Yulius is een partner in de zorgketen (onder andere Jeugdzorg/WMO). Er zijn geen betalingsproblemen. Wel heeft de branche en dus ook Yulius problemen met controleverklaringen bij jaarverslagen, dit hoofdzakelijk als gevolg van controletechnische problemen vanuit oude afspraken en regelgeving.