Risicobeheersing

Garantierisico

We kennen als gemeente directe borgstellingen en achtervang. Bij directe borgstellingen staat de gemeente voor geldgevers borg voor de betaling van rente en aflossing op langlopende geldleningen voor een derde partij. Deze leningen zijn veelal aangetrokken voor activiteiten in het verlengde van de gemeentelijke, publieke taak. Bij gemeenschappelijke regelingen is het risico beperkt. Ingeval van een financieel probleem zal onder andere naar taakstellingen en deelnemersbijdragen gekeken moeten worden. Bij HVC zal dan onder andere naar tarieven gekeken moeten worden, echter momenteel is er geen groot garantierisico omdat de bedrijfsresultaten en –prognoses zijn verbeterd. In 2017 is door de coöperatie Leerpark een nieuwe financieringsovereenkomst afgesloten. Het garantiebedrag neemt daardoor toe, echter de jaarlast voor de coöperatie daalt. De meeste risico's zitten in de sportsector vanwege dalende inkomsten, onvoldoende sparen voor de toekomst en soms ook: continuïteit in besturen. Om deze reden heeft de gemeente het garantiebeleid in 2016 ook iets verscherpt en wordt waar mogelijk in het vervolg de samenwerking gezocht met het Waarborgfonds voor de sport.

De achtervang Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) houdt in dat de gemeente, soms samen met het Rijk, een rol speelt in de zekerheidsstructuur van een waarborgfonds, bijvoorbeeld de Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Door deze structuur kunnen instellingen die bij een waarborgfonds zijn aangesloten tegen de laagste rente lenen. Bij de achtervangconstructie WSW dienen bij aanspraken van banken, voor zover het WSW zelf onvoldoende geld heeft, de corporaties eerst collectief bij te dragen. Vervolgens kan overgegaan worden tot verkoop/executie van vastgoed. WSW streeft er bij haar toezichtbeleid naar om het betaalrisico voor gemeenten maximaal 1% te laten zijn. Het achtervang-garantierisico WSW beschouwt de gemeente als uiterst gering.

Bij gebrek aan andere informatie is de WSW stand ultimo 2018 en die van HVC ongewijzigd. In werkelijkheid zal dit anders zijn. Bij HVC verwachten wij in elk geval een daling.

De verwachting van de ontwikkeling van de borgstellingen van Dordrecht gedurende 2018 is als volgt:

Bedragen x € 1.000

Vorm

Bedrag per

Bedrag per

% per

1-1-2018

31-12-2018

eind 2018

Directe borgstellingen

HVC Alkmaar (getrapt via GR Gevudo)

33.938

33.938

5,6%

Coöperatie Ontwikkeling Leerpark U.A.

8.465

8.311

1,4%

Sportverenigingen en stichtingen

6.769

6.487

1,1%

Overige

87

-

0,0%

49.259

48.736

8,1%

Achtervang

WSW (woningcorporaties)

553.359

553.359

91,9%

TOTAAL

602.618

602.095

100,0%