Schuldontwikkeling

Uitzettingen

Onder uitzettingen worden verstrekte langlopende geldleningen en beleggingen verstaan. Hieronder volgt het verloop ervan in de komende jaren. Bij de beschouwing van het kredietrisico, leveren wij een specificatie naar risicocategorie.

Uitzettingen

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

2018

2019

2020

2021

Verstrekte geldleningen

Stand per 1 januari

33.806

32.209

30.577

28.909

Nieuwe leningen

Aflossingen

-1.597

-1.632

-1.668

-1.418

Stand per 31 december

32.209

30.577

28.909

27.491

Beleggingen

Stand per 1 januari

60.390

20.240

20.240

11.000

Afloop/expiratie

-40.150

-9.240

-11.000

Stand per 31 december

20.240

20.240

11.000

0

Totaal uitzettingen per 1 januari

94.196

52.449

50.817

39.909

Totaal uitzettingen per 31 december

52.449

50.817

39.909

27.491

De komende jaren vindt de vrijval plaats van de beleggingen. Deze gelden zetten we in voor de financiering van de aflossingen en de investeringen.